Főoldal » Archív » Kényszergyógykezelésre indítvány a szociális otthonban szobatársát fojtogató vádlottal szemben

A Somogy Megyei Főügyész­ség ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat azzal az ötven­négy éves fér­fi­val szem­ben, aki egy szo­ci­á­lis ott­hon­ban tört szo­ba­tár­sa éle­té­re.

Az egy­aránt súlyos pszi­chés meg­be­te­ge­dés­ben szen­ve­dő vád­lott és sér­tett 2019 feb­ru­ár­já­ban a szo­ci­á­lis ott­hon­ban lévő szo­bá­juk­ban vol­tak, ami­kor tisz­tá­zat­lan okból a vád­lott rátá­madt a sér­tett­re, az ágyá­ra dön­töt­te és fölé hajol­va, szem­ből két kéz­zel foj­to­gat­ni kez­dett.

A szol­gá­lat­ban lévő ápoló meg­pró­bál­ta lehúz­ni a vád­lot­tat a sér­tett­ről, de nem járt siker­rel. Az ápoló ekkor segít­sé­get hívott, mire az egyik gon­do­zó egy hatá­ro­zott moz­du­lat­tal lerán­tot­ta a vád­lot­tat a már leve­gő után kap­ko­dó sér­tett­ről.

A szo­ci­á­lis intéz­mény részé­ről ezután érte­sí­tet­ték a rend­őr­sé­get és men­tő­ket, majd a vád­lot­tat és a sér­tet­tet egy­aránt kór­ház­ba szál­lí­tot­ták.

Az elvég­zett szak­ér­tői vizs­gá­la­tok alap­ján a vád­lott kóros elme­ál­la­po­ta miatt nem bün­tet­he­tő, azon­ban tar­ta­ni kell attól, hogy hason­ló erő­sza­kos bűn­cse­lek­mé­nye­ket fog elkö­vet­ni, ezért az ügyész­ség - a tör­vé­nyi elő­írá­sok­nak meg­fe­le­lő­en bün­tet­he­tő­sé­get kizá­ró ok miatt - a vád­lott fel­men­té­sé­re, és vele szem­ben kény­szer­gyógy­ke­ze­lés elren­de­lé­sé­re tett indít­ványt.