Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Kényszergyógykezelésre tesz indítványt az ügyészség a fegyveres rablóval szemben - a Baranya Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mohá­csi Járá­si Ügyész­ség fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat, mely vád­ira­tá­ban a vád­lott kény­szer­gyógy­ke­ze­lé­sé­re tett indít­ványt tekin­tet­tel arra, hogy az elkö­ve­tő elme­ál­la­po­ta miatt nem büntethető.

A vád sze­rint a mohá­csi nő az elkö­ve­tés­kor, illet­ve azt meg­elő­ző­en gyak­ran fogyasz­tott alko­holt és kábítószert. 

A nő 2021 ápri­li­sá­ban Mohá­cson bement egy pan­zi­ó­ba, ahol egy asz­ta­lon elhe­lye­zett mobil­te­le­font, gép­ko­csi indí­tó­kul­csot, köny­vet magá­hoz vett, majd azzal a pan­zi­ó­ból távoz­ni akart. Mind­ezt a hely­ség­ben tar­tóz­ko­dó sér­tett ész­lel­te, aki fel­szó­lí­tot­ta a nőt, hogy az érté­ke­it tegye le és távoz­zon. Az elkö­ve­tő a fel­szó­lí­tás­nak nem tett ele­get, ezért a sér­tett a vád­lott kezé­ben lévő érté­ke­kért nyúlt azzal a szán­dék­kal, hogy azo­kat elve­gye tőle. Ekkor a vád­lott a sér­tet­tet bán­tal­maz­ta, több­ször meg­ütöt­te a fejét, tes­tét. A sér­tett az agresszív vád­lot­ti maga­tar­tás­tól meg­ijedt és segít­sé­gért kia­bált. Eköz­ben a táma­dó tovább bán­tal­maz­ta a sér­tet­tet, majd az asz­tal­ról magá­hoz vett egy bics­kát és azzal egy-egy alka­lom­mal meg­szúr­ta a sér­tett fejét, illet­ve arcát.

A sér­tett a táma­dás­sal szem­ben véde­kez­ni pró­bált, közöt­tük dula­ko­dás ala­kult ki. Az elkö­ve­tő több­ször meg­pró­bál­ta meg­szúr­ni a sér­tet­tet, aki­vel a nő közöl­te, ha nem enge­di el, leszúr­ja. Ekkor a sér­tett a véde­ke­zés­sel fel­ha­gyott és a vád­lott az érté­kek­kel a hely­szín­ről elmenekült.

Mene­kü­lés köz­ben a hely­szín­re idő­köz­ben kiér­ke­ző rend­őrök elől az elkö­ve­tő kezé­ben a kés­sel egy szom­szé­dos ingat­lan­ba mene­kült, ahol a rend­őri intéz­ke­dés­nek ellen­sze­gült, a rend­őrö­ket folya­ma­to­san fenye­get­te. Végül a rend­őrök a nőt elfogták.

A rab­lást meg­elő­ző­en a nő Pécsett uta­zott egy helyi buszon, azon­ban a jár­vány­hely­zet miat­ti köte­le­ző száj­masz­kot nem visel­te. Emi­att a buszon szó­vál­tás­ba keve­re­dett a többi utas­sal, mely­nek során trá­gár sza­vak­kal szi­dal­maz­ta őket, illet­ve több utast is több­ször meg­ütött, megrúgott.

A vád­lott a dro­gok és pszi­cho­ak­tív anya­gok hasz­ná­la­ta követ­kez­té­ben a cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­nek ide­jén olyan elme­za­var­ban szen­ve­dett, amely miatt nem bün­tet­he­tő, azon­ban sze­mé­lyi­sé­gé­ből faka­dó­an tovább­ra is fenn­áll a bűn­cse­lek­mény ismé­telt elkö­ve­té­sé­nek a veszé­lye, így vele szem­ben az ügyész­ség kény­szer­gyógy­ke­ze­lés elren­de­lé­sé­re tett indítványt.