Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Kerékpáros gyermeket gázolt halálra a kamionsofőr - fotókkal - a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt vádat emelt azzal a kami­on­so­főr­rel szem­ben, aki Kis­kun­fél­egy­há­za lakott terü­le­tén nem adott elsőbb­sé­get és elütött egy kerék­pá­ros kis­lányt, aki a bal­eset követ­kez­té­ben a hely­szí­nen éle­tét vesztette.

A vád­irat sze­rint a kami­on­so­főr – az ügy vád­lott­ja - 2022. ápri­lis 27-én reg­gel Kis­kun­fél­egy­há­za lakott terü­le­tén derült idő­já­rá­si és jó látá­si viszo­nyok köze­pet­te köz­le­ke­dett a nyer­ges­von­ta­tó­ból, vala­mint fél­pót­ko­csi­ból álló jár­mű­sze­rel­vénnyel. Egy útke­resz­te­ző­dés­hez érve a kerékpár-közlekedésre utaló kiegé­szí­tő táb­lá­val ellá­tott Stop! tábla elle­né­re nem biz­to­sí­tott elsőbb­sé­get a kerék­pár­úton tőle bal­ról érke­ző kis­ko­rú­nak. A jár­mű­sze­rel­vénnyel balra kanya­rod­ni szán­dé­ko­zó vád­lott meg­ál­lás nél­kül behaj­tott az útke­resz­te­ző­dés­be, átha­lad­va eköz­ben a védett kerék­pár­úton is, ahol a nyer­ges­von­ta­tó bal ele­jé­vel neki­üt­kö­zött a kerék­pár­nak. A gyer­mek, aki az ütkö­zés hatá­sá­ra a kerék­pár­já­val együtt az úttest­re zuhant, a bal­eset követ­kez­té­ben olyan súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, hogy a hely­szí­nen éle­tét vesztette.

A bal­eset azért követ­ke­zett be, mert a kami­on­so­főr meg­szeg­te a KRESZ elsőbb­ség adás­ra vonat­ko­zó rendelkezését.

Az ügyész­ség a fér­fit halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­gé­vel vádol­ja és ezért vele szem­ben vég­re­haj­tan­dó fog­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát, vala­mint jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tá­sát indít­vá­nyoz­za. Bűnös­sé­gé­ről a Kis­kun­fél­egy­há­zi Járás­bí­ró­ság fog dönteni.

A fotók a bal­eset hely­szí­nét, a nyer­ges­von­ta­tó meg­ál­lá­si helyét, továb­bá a kami­on­fül­ké­ből az útke­resz­te­ző­dés belát­ha­tó­sá­gát ábrázolják.