Főoldal » Hírek » Kerékpárt, telefont, övtáskát lopott a fegyházbüntetésre ítélt férfi – videóval és fotókkal – a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Kifosz­tás és lopás miatt az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség egy több­szö­rös vissza­eső fér­fi­val szem­ben a fegy­ház­bün­te­tés súlyo­sí­tá­sa érde­ké­ben jelen­tett be fellebbezést. 

A vád sze­rint az elkö­ve­tő 2023. júli­us 22-én, egy esz­ter­go­mi sörö­ző­nél közös ita­lo­zást köve­tő­en ellop­ta a sér­tett asz­tal­ra helye­zett 129.990 forint érté­kű mobil­te­le­fon­ját, amit 20.000 forin­tért érté­ke­sí­tett. A tele­font a rend­őr­ség lefog­lal­ta, és a káro­sult­nak kiadta.

A férfi 2023. augusz­tus 2-án, Esztergomba,n a vas­út­ál­lo­más terü­le­tén kettő - egy 40.000 forint és egy 400.000 forint érté­kű kerék­párt lopott úgy, hogy a szám­zá­ras laka­tot annak kinyí­lá­sá­ig teker­get­te. A tol­vaj a drága kerék­párt 10.000 forin­tért elad­ta annak a sze­mély­nek, aki­től a nyo­mo­zó ható­ság lefoglalta.

A vád­lott 2023. augusz­tus 26-án, az esz­ter­go­mi busz­vég­ál­lo­má­son egy padon alvó sér­tett nya­kán lógó 4.000 forint érté­kű övtás­ka pánt­ját egy nála lévő kés­sel elvág­ta. A  férfi az övtás­kát a benne lévő 5.000 forint érté­kű mobil­te­le­fon­nal, sze­mé­lyes okmá­nyok­kal, bank­kár­tyák­kal, apró­pénz­zel és ciga­ret­tá­val magá­hoz vette, és onnan elment. Az elkö­ve­té­si érték 10.000 forint, a lopás­sal oko­zott kár nem térült meg.

A vád­irat alap­ján az Esz­ter­go­mi Járás­bí­ró­ság a fér­fit 5 év fegy­ház­bün­te­tés­re, 6 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te, vala­mint köte­lez­te arra, hogy fizes­sen meg az egyik sér­tett­nek 40.000 forin­tot, egy másik sér­tett­nek 10.000 forintot. 

Az  íté­let­tel szem­ben az ügyész a vád­lott ter­hé­re, a sza­bad­ság­vesz­tés súlyo­sí­tá­sért jelen­tett be fellebbezést.

A vide­ón a kerék­pár lopá­sok láthatók.

A fotó­kon az övtás­ka elvá­gott pánt­ja látható.