Főoldal » Hírek » Kereszteződésben ütötte el a kerékpárost - videóval - a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt a Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a fér­fi­val szem­ben, aki keresz­te­ző­dés­ben ütöt­te el a kerékpárost. 

A vád­irat sze­rint a férfi 2022. szep­tem­ber 2-án, Bajon vezet­te a sze­mély­gép­ko­csit. Az elkö­ve­tő egy keresz­te­ző­dés­ben az előt­te hala­dó és jobb­ra kanya­ro­dó, zárt fel­épí­té­sű jármű taka­rá­sa miatt nem ész­lel­te a bal­ról érke­ző kerék­pá­rost, ezért neki nem biz­to­sí­tott elsőbb­sé­get. A kerék­pá­ros balra akart kanya­rod­ni, de ami­kor látta a keresz­te­ző­dés­be behaj­tó gép­jár­mű­vet, meg­pró­bál­ta az ütkö­zést elke­rül­ni, ami nem sike­rült. A gép­ko­csi a kerék­pár hátsó kere­ké­nek ütkö­zött, emi­att a sér­tett az asz­falt­ra zuhant.

A sér­tett a bal­eset során nyolc napon túl gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szenvedett.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság a bün­tet­len fér­fi­val szem­ben pénz­bün­te­tést szab­jon ki, vala­mint tilt­sa el a köz­úti járművezetéstől.