Főoldal » Hírek » Kerítés a covid alatt - rendőrségi videóval - a Baranya Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett kerí­tés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat három sze­méllyel szem­ben, akik rész­ben pros­ti­tu­ál­ta­kat köz­ve­tí­tet­tek kun­csaf­tok­nak, rész­ben szo­bát biz­to­sí­tot­tak sze­xu­á­lis tevékenységhez.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a 68 éves nő Pécsett működ­te­tett több szó­ra­ko­zó­he­lyet, ame­lye­ket a koro­na­ví­rus jár­vány miat­ti vész­hely­zet követ­kez­té­ben ide­ig­le­ne­sen be kel­lett zár­nia. A nő a meg­él­he­té­sé­nek biz­to­sí­tá­sa érde­ké­ben elha­tá­roz­ta, hogy isme­ret­sé­gi köré­be tar­to­zó pros­ti­tu­ált­ként dol­go­zó nőket fog sze­xu­á­lis cse­lek­mény vég­zé­se cél­já­ból kiköz­ve­tí­te­ni az őt tele­fo­non meg­ke­re­ső fér­fi­ak­nak. A nő ismer­te korább­ról az ügy másik vád­lott­ját, aki taxi­so­főr­ként dol­goz­va rend­sze­re­sen szál­lí­tot­ta őt.

2021 már­ci­u­sá­ban a nő fel­aján­lot­ta a taxis­nak, hogy az álta­la beszer­ve­zett pros­ti­tu­ál­ta­kat anya­gi ellen­szol­gál­ta­tá­sért szál­lít­sa el a kun­csaf­tok­hoz. Ebbe a férfi bele­egye­zett, majd 2021 tava­szán több alka­lom­mal szál­lí­tot­ta a pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­sé­get végző nőket a megrendelőknek.

A köz­ve­tí­tő ezen idő­szak alatt 9 pros­ti­tu­ált köz­ve­tí­té­sé­ben műkö­dött közre.

Három pros­ti­tu­ált­nak a koráb­bi lakás bér­le­tét 2021 már­ci­u­sá­ban fel­mond­ták, ezért a köz­ve­tí­tő nőnek szük­sé­ge volt egy olyan lakás­ra, illet­ve szo­bá­ra, ahol a pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­sé­get tovább lehe­tett foly­tat­ni. Ekkor fel­ke­res­te egy isme­rő­sét, egy pécsi szál­lo­da veze­tő­jét, aki­vel meg­egyez­tek abban, hogy a hozzá tar­to­zó pros­ti­tu­ál­tak több szo­bát bérel­nek a hotel­ben pros­ti­tú­ci­ós tevékenységhez.

A hotel veze­tő­je a meg­ál­la­po­dá­suk alap­ján a pros­ti­tu­ál­tak­nak ren­del­ke­zés­re bocsá­tot­ta a szál­lo­da egy-egy szobáját.

Az elkö­ve­tők cse­lek­mé­nye a kerí­tés bűn­tet­te, vala­mint az épü­let ren­del­ke­zés­re bocsá­tá­sá­val elkö­ve­tett pros­ti­tú­ció elő­se­gí­té­se bűn­tet­té­nek a meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkalmas.

A rend­őr­ség az elkö­ve­tők elfo­gá­sá­ról vide­ót adott ki, ami az aláb­bi lin­ken található:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/hoteltulajdonos-es-taxis-segitette-a-madamot