Főoldal » Hírek » Késelésig fajult a barátinak induló kapcsolat - fotókkal - a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki köl­csö­nös szó­vál­tást és lök­dö­ső­dést köve­tő­en előbb ellök­te, majd egy kony­ha­kés­sel, több­ször meg­szúr­ta egy­ko­ri barát­ját, aki élet­ve­szé­lyes sérü­lé­se­ket szenvedett.

A vád­irat sze­rint a két férfi - a vád­lott és a sér­tett - 2020 óta ugyan­ab­ban a kecs­ke­mé­ti tár­sas­ház­ban lak­tak. A vád­lott a föld­szin­ten, a sér­tett pedig a máso­dik eme­le­ten. 2021-ben köz­tük bará­ti kap­cso­lat ala­kult ki, ami azon­ban 2022 tava­szán, egy közös isme­rő­sük miatt oly­annyi­ra meg­rom­lott, hogy vélet­len­sze­rű talál­ko­zá­sa­ik alkal­má­val trá­gár módon kia­bál­tak egy­más­sal, illet­ve köl­csö­nö­sen azzal vádol­ták a mási­kat, hogy a lép­cső­ház­ban külön­bö­ző bosszan­tó dol­go­kat követ­tek el a másik sérelmére.

2022. augusz­tus 5. nap­ján a sér­tett és barát­nő­je a haj­na­li órák­ban érkez­tek haza, a laká­suk ajta­ját azon­ban nem tud­ták kinyit­ni, mivel a zárat vala­ki pil­la­nat­ra­gasz­tó­val bera­gasz­tot­ta. A sér­tett biz­tos volt abban, hogy ezt csak a vád­lott tehet­te, ezért lement annak föld­szin­ti laká­sá­hoz, hogy fele­lős­ség­re vonja. Előbb döröm­böl­ni kez­dett az elkö­ve­tő ajta­ján, majd szid­ta, fenye­get­te volt barát­ját és fel­szó­lí­tot­ta, hogy jöj­jön ki.

Az elkö­ve­tő vissza­ki­a­bált a sér­tett­nek, őt meg­ölés­sel fenye­get­te, majd hir­te­len kilé­pett a lakás­ból és pofon ütöt­te a sér­tet­tet. Ezután lök­dös­ni és ütni kezd­ték egy­mást, majd a vád­lott nagy erő­vel a mell­ka­sá­nál meg­lök­te a sér­tet­tet, aki emi­att beütöt­te a fejét a szem­ben lévő lakás ajta­já­ba és jobb olda­lá­ra zuhan­va össze­esett. A vád­lott ezt kihasz­nál­va – a lök­dö­ső­dés során magá­hoz vett – 10 cm pen­ge­hosszú­sá­gú kony­ha­kés­sel több­ször meg­szúr­ta a sér­tett arcát, nya­kát, illet­ve felső testét.

A sér­tett szúrt sérü­lé­sei köz­vet­len élet­ve­szélyt okoztak.

Az ügyész­ség a jelen­leg is letar­tóz­ta­tás­ban lévő fér­fit élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­vel vádol­ja, ezért vele szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za.  A férfi bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék fog dönteni.

A fotók a bűn­cse­lek­mény hely­szí­nén készültek.