Főoldal » Hírek » Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség » Késelős születésnap – a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vár­me­gyei Főügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt. Az elkö­ve­tő szü­le­tés­na­pi ven­dég­ség­ben ita­lo­zás során szó­vál­tás­ba került egy fér­fi­val, aki­nek fia ezért fele­lős­ség­re vonta a vád­lot­tat. Emi­att köl­csö­nö­sen ütle­gel­ték egy­mást, de a vád­lott kést vett elő és a sér­tet­tet hátba szúr­ta.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2021. júni­us ele­jén, este, Ózdon egy csa­lá­di ház­ban szü­le­tés­na­pi ren­dez­vé­nyen vett részt. Ita­lo­zás során szó­vál­tás­ba keve­re­dett egy másik férfi ven­dég­gel, azon­ban a konf­lik­tus nem foly­ta­tó­dott, mivel a férfi inkább távo­zott a ház­ból és leült egy utcai padra. A vitá­ra viszont fel­fi­gyelt a távo­zott férfi fia­tal­ko­rú fia, aki fele­lős­ség­re vonta a vád­lot­tat, majd mind­ket­ten kimen­tek az utcá­ra, ahol az elkö­ve­tő hátba rúgta a sér­tet­tet, aki a föld­re esett, de fel­állt, és vere­ked­ni kez­dett a táma­dó­val. Köl­csö­nö­sen ütle­gel­ték egy­mást, ami­kor a férfi azért, hogy véget ves­sen a vere­ke­dés­nek a zse­bé­ből elő­vett egy 6 cm pen­ge­hosszú­sá­gú kést. A sér­tett ezt meg­lát­ta, hátat for­dí­tott neki és elin­dult a saját háza felé. A vád­lott viszont utána lépett és hátul­ról a jobb vese tájé­kon meg­szúr­ta, vala­mint a hátát is végig vágta. Az idő­köz­ben kiér­ke­ző rend­őr­ség elől a férfi elme­ne­kült.

A sér­tett köz­ve­tet­ten élet­ve­szé­lyes sérü­lést szen­ve­dett el.

Az ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben bör­tön­bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást indít­vá­nyo­zott.