Főoldal » Archív » Késő este egy parkban bántalmazta életveszélyesen a sértettet – vádemelés

A vád­lot­tak, egy koráb­bi nézet­el­té­rés miatt keve­red­tek konf­lik­tus­ba a sér­tet­tek­kel, az egyik ter­helt élet­ve­szé­lyes sérü­lést oko­zott; a Fővá­ro­si Főügyész­ség vádat emelt.

A vád­lot­tak, egy 29 és egy 26 éves férfi 2017. május 29-én, a késő esti órák­ban, a IX. kerü­let Üllői út és Ecse­ri út keresz­te­ző­dé­sé­ben talál­ha­tó park­ban szó­vál­tás­ba keve­red­tek két másik fér­fi­val. A szó­vál­tás oka egy aznap dél­előt­ti nézet­el­té­rés volt a 29 éves férfi és az egyik sér­tett között.

A 26 éves férfi meg­ütöt­te az egyik sér­tet­tet, majd a 29 éves férfi egy, a nyo­mo­zás során nem azo­no­sít­ha­tó tárggyal olyan nagy erő­vel ütöt­te meg a másik sér­tet­tet, hogy az áldo­zat föld­re esett, és a feje erő­sen vérez­ni kez­dett.

A sér­tett­nek betört a kopo­nyá­ja és belső vér­zé­se is kelet­ke­zett, amely sérü­lé­sek köz­ve­tett élet­ve­szé­lyes álla­po­tot idéz­tek elő.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség az idő­sebb fér­fi­val szem­ben élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te, fia­ta­labb társa ellen garáz­da­ság vét­sé­ge miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Fővá­ro­si Tör­vény­szék­re.

Az élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­tét a tör­vény ket­tő­től nyolc évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel fenye­ge­ti.