Főoldal » Hírek » Késsel a kezében ordítozott – letartóztatását indítványozta az ügyészség - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta annak a hely­be­li fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki a múlt héten egy kés­sel fenye­ge­tő­zött fényes nap­pal egy bolt közelében.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a gya­nú­sí­tott szó­vál­tás­ba került egy élelmiszer-üzlet előt­ti virág­árus­sal, aki­nek két virág­ját fize­tés nél­kül fel­kap­ta, és beha­jí­tot­ta egy autó­ban ott vára­ko­zó hölgy isme­rő­sé­hez. Ezután maszk nél­kül, ciga­ret­táz­va bement a bolt­ba, ami miatt közte és az alkal­ma­zott között is vita ala­kult ki. Az üzlet­ből a gya­nú­sí­tott egy sört magá­hoz véve távo­zott, oda­kint pedig a ruhá­za­tá­ból elő­vett egy 8 cm-es pen­gé­jű tőrt. A kés­sel fenye­ge­tő­en köze­led­ni kez­dett a kocsi­ból idő­köz­ben kiszállt nő felé, és egy közös férfi isme­rő­sü­ket szi­dal­maz­ta fennhangon.

A nő ijed­té­ben leg­alább öt métert hát­rált, köz­ben tele­fo­non érte­sí­tet­te a szi­dal­ma­zott fér­fit, aki a hely­szín­re sie­tett. A gya­nú­sí­tott neki azt kiál­tot­ta, hogy leszúr­ja, végül azon­ban eltet­te a kést.

A fen­ti­ek mel­lett meg­ala­po­zott a gya­nú­ja annak is, hogy a gya­nú­sí­tott ápri­lis 12-ére vir­ra­dó­ra Sze­ge­den ello­pott egy 400.000 Ft érté­kű robo­gót, melyet a nyo­mo­zó ható­ság a nála tar­tott kuta­tás során meg­ta­lált és lefoglalt.

A fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te illet­ve lopás bűn­tet­te miatt indult eljá­rás­ban a több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­sét a járá­si ügyész­ség a bűn­is­mét­lés veszé­lyé­re figye­lem­mel indítványozta.

A gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en elren­del­te. Az elle­ne beje­len­tett védel­mi fel­leb­be­zé­sek foly­tán a vég­zés nem vált véglegessé.