Főoldal » Hírek » Késsel érkezett, elküldték, baltával ment vissza – a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mező­kö­ves­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen magán­lak­sér­tés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt. Az elkö­ve­tő kés­sel átment a szom­széd­ban lakó anyó­sá­hoz, meg­ölés­sel fenye­get­te, elküld­ték, de bal­tá­val ment vissza.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2023. októ­ber köze­pén, dél­után, ittas álla­pot­ban, egy 20 cen­ti­mé­te­res kés­sel a kezé­ben, a hiá­nyos kerí­té­sen keresz­tül átment egy bor­so­di kis tele­pü­lé­sen szom­széd­já­ban lakó, tőle külön­vál­tan élő fele­sé­ge édes­any­já­hoz. A férfi bement a ház kony­há­já­ba és a kés­sel hado­nász­va meg­ölés­sel fenye­get­te anyó­sát. A nő fel­szó­lí­tot­ta, hogy távoz­zon, külön­ben kihív­ja a rendőrséget.

A vád­lott elment, azon­ban este bal­tá­val ment vissza a házba, és ismét a sér­tett meg­ölé­sé­vel fenye­ge­tő­zött, ráütött az üveg­asz­tal­ra, az viszont nem tört el. A lakás­ban ekkor az anyó­sa és annak fia tar­tóz­kod­tak, ki akar­ták kül­de­ni a vád­lot­tat, ő viszont nem volt haj­lan­dó távoz­ni, ezért a nő fia kitol­ta az udvar­ra, míg a nő elvet­te tőle a bal­tát és eldobta.

Az ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű elkö­ve­tő­vel szem­ben bör­tön bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást indítványozott.