Főoldal » Hírek » Késsel és benzinnel készült volt élettársa megölésére - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság ember­ölés elő­ké­szü­le­té­nek bűn­tet­te miatt foly­tat nyo­mo­zást egy ormos­bá­nyai nővel szem­ben, aki volt élet­tár­sa meg­ölé­sét tervezte.

A nyo­mo­zás ada­tai sze­rint, a nő 2021. augusz­tus 14-én dél­után, az ormos­bá­nyai laká­sán közöl­te a hoz­zá­tar­to­zó­i­val, hogy a volt élet­tár­sát meg fogja ölni, meg­szur­kál­ja a fér­fit és rágyújt­ja a házát. A nő ezt köve­tő­en magá­hoz vett egy 20 cen­ti­mé­ter pen­ge­hosszú­sá­gú kony­ha­kést, egy gyú­lé­kony folya­dé­kot tar­tal­ma­zó üdí­tő­ita­los palac­kot, vala­mint egy öngyúj­tót és a volt élet­tár­sa lakó­he­lyé­re, Kazinc­bar­ci­ká­ra utazott.

A nő jelen­le­gi élet­tár­sa azon­ban a gya­nú­sí­tott ter­vé­ről érte­sí­tet­te a rend­őr­sé­get, így a nőt a rend­őrök még azelőtt elfog­ták és elő­ál­lí­tot­ták, hogy cse­lek­mé­nyét meg­kezd­het­te volna.

A nyo­mo­zó ható­ság a cse­lek­mény­hez hasz­nál­ni ter­ve­zett esz­kö­zö­ket lefog­lal­ta és a nőt ember­ölés elő­ké­szü­le­té­nek bűn­tet­te miatt gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki.

A nő beis­me­rő val­lo­mást tett és sza­bad­lá­bon véde­ke­zik, azon­ban amennyi­ben a nyo­mo­zás ered­mé­nye­ként bűnös­sé­ge meg­ál­la­pí­tást nyer, a bíró­ság akár öt év sza­bad­ság­vesz­tés­re is ítélheti.