Főoldal » Archív » Késsel és fémrúddal bántalmazták a testvérek a sértettet – vádemelés

A test­vér­pár egyik tagja kábí­tó­szert akart sze­rez­ni egy ház­ban, azon­ban egy lakó elküld­te, erre a test­vé­ré­vel tért vissza és a lakót élet­ve­szé­lye­sen bán­tal­maz­ták; a Fővá­ro­si Főügyész­ség vádat emelt a test­vér­pár­ral szemben.

A vád­irat sze­rint egy 37 éves férfi 2017. júni­us 28-án, a késő esti órák­ban nyug­ta­tó illet­ve kábí­tó hatá­sú készít­mé­nyek hatá­sa alatt, kábí­tó­szer vásár­lá­si cél­lal meg­je­lent VIII. kerü­let Dió­sze­gi utca egyik lakó­há­zá­nál. A vád­lott a ház udva­rán szó­vál­tás­ba keve­re­dett az egyik udva­ri helyi­ség­ben lakó sér­tet­tel, aki a 37 éves fér­fit távo­zás­ra szó­lí­tot­ta fel. A férfi elme­nő­ben meg­fe­nye­get­te a sér­tet­tet, hogy roko­na­i­val vissza­jön elég­té­telt venni.

A vád­lott ezt köve­tő­en érte­sí­tet­te a közel­ben tar­tóz­ko­dó – 40 éves férfi – test­vé­rét, aki nem sok­kal később, egy kés­sel a hely­szín­re ért. A fia­ta­labb test­vér pedig egy, az utcán talált fém­rúd­dal fegy­ver­ke­zett fel, majd a ház udva­rán lévő sér­tett­re támad­tak, akit mind­ket­ten bántalmaztak.

A ház több lakó­ja is ész­lel­te a tör­tén­te­ket, és érte­sí­tet­ték a rend­őr­sé­get. A test­vér­pár a hely­szín­ről elme­ne­kült, azon­ban a rend­őr­ség egyi­kü­ket még aznap, test­vé­rét más­nap elfogta.

A kiér­ke­ző men­tők az élet­ve­szé­lyes sérü­lést szen­ve­dő sér­tet­tet kór­ház­ba szállították.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a két fér­fi­val szem­ben társ­tet­tes­ként elkö­ve­tett élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Fővá­ro­si Törvényszékre

Az élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­tét a tör­vény 8 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel ren­de­li bün­tet­ni, jelen ügy­ben azon­ban az egyik vád­lott külö­nös vissza­eső, így erre figye­lem­mel, vele szem­ben akár 12 év sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sa is lehetséges.