Főoldal » Hírek » Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség » Késsel fenyegetve rabolta ki a dohányboltot – fotóval – a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te miatt vádat emelt azzal a bün­te­tett elő­éle­tű fér­fi­val szem­ben, aki az arcát elta­kar­va, kés­sel a kezé­ben ment be egy kecs­ke­mé­ti dohány­bolt­ba, ahol az eladó­tól a napi bevé­telt köve­tel­te. A férfi 75.000 forin­tot zsák­má­nyolt.

A vád­irat sze­rint a több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű, kecs­ke­mé­ti férfi 2022. decem­ber 6-án, este jelent meg a dohány­bolt­nál. Mielőtt az üzlet­be belé­pett, a fejé­re az arcát elta­ka­ró, a sze­mé­nél kivá­gott sap­kát húzott, vala­mint a kezé­be vette a 20-22 cm pen­ge­hosszú­sá­gú kését. Az üzlet­be belép­ve az eladó­tól rög­tön az azna­pi bevé­telt köve­tel­te. A fenye­ge­tés hatá­sá­ra az eladó a pénz­tár­gép­ből 75.000 forin­tot adott át az elkö­ve­tő­nek, aki ezt köve­tő­en siet­ve távo­zott a hely­szín­ről. Zsák­má­nyá­nak nem örül­he­tett soká­ig, ugyan­is a kecs­ke­mé­ti rend­őrök két nap­pal a rab­lás után elfog­ták és őri­zet­be vet­ték.

A vád­lott­nak a rab­lás mel­lett több lopá­sért is felel­nie kell, ugyan­is alig 2 hónap lefor­gá­sa alatt 3 kecs­ke­mé­ti üzlet­ből is lopott, össze­sen 6 alka­lom­mal. A vád­lott a kivá­lasz­tott ter­mé­ke­ket a leg­több eset­ben a ruhá­za­tá­ba rej­tet­te és egy­sze­rű­en fize­tés nél­kül kisé­tált az üzlet­ből. A férfi leg­in­kább szép­ség­ápo­lá­si ter­mé­ket tulaj­do­ní­tott el, doboz­szám­ra lopta a sam­po­no­kat, bal­zsa­mo­kat, tus­für­dő­ket, arc­sze­sze­ket.

Az ügyész­ség a jelen­leg is letar­tóz­ta­tás­ban lévő fér­fit fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­té­vel, vala­mint 3 rend­be­li lopás vét­sé­gé­vel vádol­ja és ezért vele szem­ben fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za, azzal, hogy a vád­lott fel­té­te­les sza­bad­ság­ra nem bocsát­ha­tó.

A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dön­te­ni.

A fotón a rab­lás hely­szí­ne lát­ha­tó.

a rablás helyszíne