Főoldal » Hírek » Késsel fenyegetve raboltak a kecskeméti éjszakában – fotókkal – a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te miatt vádat emelt két fér­fi­val szem­ben. Az elkö­ve­tők Kecs­ke­mé­ten, éjsza­ka követ­tek egy négy fős, fia­ta­lok­ból álló bará­ti tár­sa­sá­got, majd ami­kor utol­ér­ték őket, az egyik vád­lott elő­vet­te a kését és pénzt köve­telt, a másik pedig ráerő­sí­tett társa fenyegetésére.

A vád­irat sze­rint a bün­te­tett elő­éle­tű vád­lot­tak 2023. júni­us 23-án, éjje­li, egy Kecs­ke­mét bel­vá­ro­sá­ban lévő bolt előtt talál­koz­tak a három fia­tal fér­fi­ből és egy fia­tal nőből álló tár­sa­ság­gal. Ami­kor a tár­sa­ság elin­dult a bolt elől, a vád­lot­tak utá­nuk men­tek és a tár­sa­ság egyik férfi tag­ját pró­bál­ták maguk­kal hívni szó­ra­koz­ni. Ezt meg­aka­dá­lyo­zan­dó az egyik fia­tal elhúz­ta barát­ját az elkö­ve­tők­től. Erre vála­szul az idő­sebb vád­lott meg­lök­te és tenyér­rel arcon ütöt­te a köz­be­avat­ko­zó férfit.

Ezután a négy fős tár­sa­ság haza­in­dult, a két vád­lott azon­ban tovább követ­te őket és ami­kor utol­ér­ték őket, az idő­sebb vád­lott ismét meg­ütöt­te a koráb­ban tár­sát elhú­zó fér­fit, majd a zse­bé­ből elő­vett egy 15 cen­ti­mé­ter pen­ge­hosszú­sá­gú kést, azt letet­te maga elé és közöl­te, hogy ő „már embert is ölt”. Ezután 3.000 forint átadá­sát köve­tel­te. A fia­ta­labb vád­lott – társa fenye­ge­té­sét nyo­ma­té­ko­sí­tan­dó – fél­re­hív­ta az egyik fia­talt és azt mond­ta neki, hogy isme­ri a tár­sát és job­ban jár­nak, ha a kért össze­get átadják.

A fenye­ge­té­sek hatá­sá­ra a tár­sa­ság a pénz átadá­sa mel­lett dön­tött és ezért a vád­lot­tak­kal egy köze­li bank­au­to­ma­tá­hoz men­tek, ahol a sér­tett fel­vet­te a kért 3.000 forin­tot, és azt átad­ta az elkö­ve­tők­nek. Útban a bank­au­to­ma­ta felé, az egyik fia­tal tele­fo­non rend­őri segít­sé­get kért, amely­nek ered­mé­nye­ként az elkö­ve­tő­ket pár perc­cel a pénz átadá­sa után elfog­ták és őri­zet­be vették.

Az idő­sebb vád­lott­nak a rab­lá­son felül három lopá­sért is felel­nie kell. A férfi 2023 máju­sá­ban fel­tört egy autót, vala­mint 2023 júni­u­sá­ban betört egy zárva lévő kecs­ke­mé­ti étte­rem­be. A vád­lott az autó­ból egy 90.000 forint érté­kű pro­jekt­ort, míg az étte­rem kasszá­já­ból 19.000 forint kész­pénzt zsák­má­nyolt. Az elkö­ve­tő 2023. május 29. nap­ján pedig a bank­au­to­ma­tá­ból éppen pénzt fel­ve­vő sér­tett kezé­ből kivet­te a fel­vett 2.000 forin­tot, majd a segély­hí­vás miatt elő­vett, 60.000 forint érté­kű mobil­te­le­font és elfutott.

Az ügyész­ség a két fér­fit fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­té­vel, az idő­sebb vád­lot­tat pedig a rab­lás mel­lett 2 rend­be­li lopás bűn­tet­té­vel, garáz­da­ság és lopás vét­sé­gé­vel is vádol­ja és mind­két vád­lot­tal szem­ben fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta. A vád­lot­tak bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dönteni.

A csa­tolt, a rend­őr­ség által a hely­szí­ni szem­le során készí­tett fény­ké­pe­ken a fel­tölt gép­ko­csi látható.