Főoldal » Archív » Késsel rabolt ékszerüzletekben egy budapesti férfi – vádemelés

A vád­lott idén tavasszal két ékszer­bolt­ban is rabolt. Az egyik üzlet­ben az eladó olyan hatá­ro­zot­tan lépett fel a kés­sel fenye­ge­tő fér­fi­val szem­ben, hogy emi­att a táma­dó meg­hát­rált, és elmenekült. 

A vád­irat sze­rint a 37 éves férfi 2018. ápri­lis 24-én, dél­előtt, bement egy IX. kerü­le­ti ékszer­üz­let­be, ahol vásár­lást szín­lelt, az eladó­val félre raka­tott egy arany kar­lán­cot azzal, hogy azért később vissza­jön és kifi­ze­ti. Nem sok­kal később a vád­lott vissza­ment az üzlet­be, oda­lé­pett az eladó­pult­hoz, majd a zse­bé­ből elő­vett egy kést, és azzal az eladót fenye­get­ve közöl­te, hogy rab­lás tör­té­nik, majd fel­szó­lí­tot­ta az eladó fér­fit, hogy pakol­ja szá­má­ra össze az éksze­re­ket. A sér­tett azon­ban nem enge­del­mes­ke­dett, ezért a vád­lott azzal nyo­ma­té­ko­sí­tot­ta a fenye­ge­tést, hogy leszúr­ja őt, majd a kés­sel a sér­tett felé lépett. A sér­tett ekkor a pult alól magá­hoz vett két darab hara­pó­fo­gót, melye­ket maga elé tar­tott. A férfi hatá­ro­zott fel­lé­pé­se miatt a vád­lott meg­hát­rált, és elmenekült.

A vád­lott pár nap­pal később, 2018. május 4-én, egy XIII. kerü­le­ti ékszer­üz­let sze­melt ki, ahol az eladó­nak azt állí­tot­ta, hogy az édes­any­já­nak sze­ret­ne ékszert vásá­rol­ni. A férfi ezután az eladó nő által elé tett tál­cá­ról egy arany kar­lán­cot, vala­mint két darab arany nyak­lán­cot a mar­ká­ba gyűrt. Az eladó rászólt, hogy ezt nem lehet, és az éksze­re­ket vissza­kér­te a fér­fi­tól, aki azon­ban ekkor a nad­rág­ja zse­bé­ből elő­rán­tott egy kést, és a sér­tett felé tar­tot­ta, majd azzal fenye­get­ve köve­tel­te tőle, hogy az elekt­ro­mos zár­ral műkö­dő ajtót nyis­sa ki. A sér­tett a fenye­ge­tés hatá­sá­ra az ajtót kinyi­tot­ta, melyen keresz­tül a vád­lott az eltu­laj­do­ní­tott érté­kek­kel elmenekült.

A Készen­lé­ti Rend­őr­ség mun­ka­tár­sai a fér­fit a Nyu­ga­ti téri alul­já­ró­ban még aznap elfogták.

A Buda­pes­ti IX. Kerü­le­ti Ügyész­ség az erő­sza­kos több­szö­rös vissza­eső elkö­ve­tő­nek minő­sü­lő fér­fi­val szem­ben két rend­be­li fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a bíró­ság­ra. A vád­lott ese­té­ben a bün­te­té­si tétel – a hal­ma­za­ti sza­bá­lyok­ra is figye­lem­mel – a húsz évet is meghaladhatja.