Főoldal » Hírek » Késsel rabolták ki az utcazenészt - Videóval - a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Tavaly nyá­ron két fia­tal­em­ber úgy rabolt ki Győr­ben egy 30 éves utca­ze­nészt, hogy kést fog­tak rá.

A Győri Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tá­nak tény­ál­lá­sa sze­rint a 27 és 26 éves fér­fi­ak 2020 augusz­tu­sá­ban az alul­já­ró­ban zené­lő sér­tet­től elő­ször pénzt kér­tek, aki ezt vissza­uta­sí­tot­ta. Ezután a ter­hel­tek mások­tól is kér­tek pénzt, de sen­ki­től nem kaptak.

Ekkor vissza­men­tek a sér­tett­hez, és egy 10-15 cm pen­ge­hosszú­sá­gú kést fog­tak rá, miköz­ben azzal fenye­get­ték, hogy ez „az ő terü­le­tük”, és a sér­tett gitár­tok­já­ból 4.000,- Ft-ot elvettek.

A már több­szö­rö­sen bün­te­tett, letar­tóz­ta­tás­ban lévő ter­hel­tek­kel szem­ben az ügyész­ség fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett rab­lás miatt emelt vádat. Tet­tü­kért öt évtől tíz évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés szab­ha­tó ki.

Az ügy­ben a nyo­mo­zást a Győri Rend­őr­ka­pi­tány­ság foly­tat­ta le, érde­mi dön­tést pedig vár­ha­tó­an a Győri Járás­bí­ró­ság fog hozni.

A bűn­cse­lek­ményt a biz­ton­sá­gi kame­ra rögzítette.