Főoldal » Hírek » Késsel rontott volt élettársára a féltékeny férfi - a Pécsi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az első­fo­kú íté­let hely­ben­ha­gyá­sá­ra tett indít­ványt azon vád­lott bün­te­tő­ügyé­ben, aki kés­sel rátá­madt volt élet­tár­sá­ra és annak barátjára. 

A vád sze­rint a Zala megyei tele­pü­lé­sen élő férfi 2016-ban pár­kap­cso­la­tot léte­sí­tett fia­tal­ko­ri barát­já­val, aki idő­vel élet­tár­sa lett. 2020-ra viszo­nyuk meg­rom­lott, mert a nő egy másik fér­fi­val léte­sí­tett kap­cso­la­tot. A vád­lott ezt a hely­ze­tet érzel­mi­leg nem tudta fel­dol­goz­ni, hóna­po­kon át igye­ke­zett kap­cso­la­tot hely­re­ál­lí­ta­ni, ám a nő erre nem volt nyitott.

A vád sze­rint 2021. júli­us 15-én éjsza­ka a vád­lott volt élet­tár­sa házá­hoz ment, ahol meg­lát­ta új barát­já­nak gép­ko­csi­ját. Harag­gá ala­ku­ló elke­se­re­dett­sé­gé­ben haza­ment, egy kony­ha­kést vett magá­hoz, majd éjfél után vissza­tért a nő házá­hoz. A ház bejá­ra­ti ajta­ját berúg­va a háló­szo­bá­ba ron­tott, ahol volt élet­tár­sá­nak barát­já­val dula­kod­ni kez­dett, eköz­ben több­ször kés­sel meg­szúr­va a fér­fit. Ezután a szom­széd házba mene­kü­lő nő után indult, akit több­ször meg­ütött és meg­ölés­sel fenye­ge­tett. A sér­tet­tek végül a vád­lot­tat együt­tes erő­vel – az idő­köz­ben érte­sí­tett rend­őrök hely­szín­re érke­zé­sé­ig - a föld­re szorították.

Az első­fo­kú bíró­ság a vád­lot­tat - a vád­dal egye­ző­en – több ember sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt mond­ta ki bűnös­nek, és 17 év fegy­ház bün­te­tés­re ítélte.

Az első­fo­kú íté­let ellen a véde­lem eny­hí­tés iránt fel­leb­be­zett. A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a másod­fo­kú eljá­rás­ban az első­fo­kú bíró­ság íté­le­té­nek hely­ben­ha­gyá­sát indít­vá­nyoz­ta. Az eljá­rás a Pécsi Íté­lő­táb­la előtt folytatódik.