Főoldal » Archív » Késsel szúrta meg élettársa nyakát az ittas hencidai férfi

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat az ellen a férfi ellen, aki ittas álla­pot­ban szó­vál­tást köve­tő­en rátá­madt élet­tár­sá­ra és egy kony­ha­kés­sel a nya­kán megvágta.

A vád­lott és a sér­tett huza­mo­sabb ideje él élet­tár­si kap­cso­lat­ban Hen­ci­dán. A férfi rend­sze­re­sen ita­lo­zott, időn­ként azon­ban erő­sen ittas álla­pot­ba került, amit az élet­tár­sa nem tolerált.

A vád­lott 2018. júli­us 28-án, a déli órák­ban érke­zett meg a közös csa­lá­di házba, ahol az ott­hon tar­tóz­ko­dó sér­tett látta, hogy a férfi újra nagyon ittas. Ezt szá­mon is kérte a vád­lot­ton, majd közöt­tük han­gos szó­vál­tás ala­kult ki, a férfi dur­ván szi­dal­maz­ta az élet­tár­sát. A vád­lott egy boros fla­kont vitt haza magá­val, és letet­te a kony­ha­asz­tal­ra, azt azon­ban a sér­tett fel­vet­te, és kivit­te a kert­be azért, hogy meg­aka­dá­lyoz­za a vád­lott továb­bi ita­lo­zá­sát. Ami­kor vissza­tért a kony­há­ba, a fel­dü­hö­dött vád­lott az asz­tal­ról fel­kap­ta a kony­ha­kést, és azzal egy hir­te­len moz­du­lat­tal meg­vág­ta a sér­tett nya­ká­nak bal olda­lát. Az asszony erő­sen vér­zett, és ezt látva az ott­hon tar­tóz­ko­dó fel­nőtt korú gyer­me­ke oda­ug­rott a vád­lott­hoz, és meg­aka­dá­lyoz­ta őt a továb­bi bántalmazásban.

A sérü­lést köve­tő­en rövid időn belül meg­tör­tént a nő orvo­si ellá­tá­sa. A sér­tett a nyak bal olda­lán 8 napon belül gyó­gyu­ló met­szett sérü­lést szen­ve­dett, azon­ban figye­lem­mel a sérült test­tá­jék­ra, a szú­rás ere­jé­re és a hasz­nált kés nagy­sá­gá­ra, fenn­állt a reá­lis esé­lye élet­ve­szé­lyes sérü­lés kialakulásának.

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség a sza­bad­lá­bon véde­ke­ző vád­lott ellen élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Tör­vény­szé­ken. A vád­irat­ban bör­tön­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta, továb­bá indít­ványt tett arra, hogy a tör­vény­szék a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­hez esz­kö­zül hasz­nált kony­ha­kést koboz­za el.