Főoldal » Hírek » Késsel támadt a feleségére, majd magával is végezni akart - a Debreceni Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a kisza­bott 6 év fegy­ház­bün­te­tés hely­ben­ha­gyá­sát indít­vá­nyoz­ta azzal a fér­fi­val szem­ben, aki kés­sel támadt a feleségére.

Az elkö­ve­tőt a Mis­kol­ci Tör­vény­szék előre kiter­vel­ten elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt 6 év fegy­ház­bün­te­tés­re és 6 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítélt azzal, hogy sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sé­ből fel­té­te­les sza­bad­ság­ra nem bocsátható.

A bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­se­kor a vád­lott és fele­sé­ge már 36 éve éltek együtt. Az alap­ve­tő­en fél­té­keny ter­mé­sze­tű vád­lott beteg­sé­gei követ­kez­té­ben mun­ka­kép­te­len­né vált, fele­sé­ge ápo­lá­sá­ra szo­rult. Egész­sé­gi álla­po­tá­nak rom­lá­sá­val a férfi fél­té­keny­sé­ge is erő­sö­dött, majd elha­tal­ma­so­dott rajta. Úgy gon­dol­ta, hogy fele­sé­ge meg­csal­ja őt, ami­nek több­ször han­got adott, emi­att rend­sze­re­sen vesze­ke­dett vele. Végül úgy dön­tött, hogy meg­öli fele­sé­gét, ezért a bűn­tett előt­ti estén a pár­ná­ja alá rej­tett egy 14,5 cm pen­ge­hosszú­sá­gú konyhakést.

2022. feb­ru­ár 25-én reg­gel az ágy­ban feküd­tek, ami­kor a vád­lott kér­lel­ni kezd­te a neki hát­tal fekvő fele­sé­gét, hogy for­dul­jon felé. Több­szö­ri kéré­sé­re fele­sé­ge felé for­dult, ekkor a férfi a kés­sel hir­te­len meg­szúr­ta a nő nya­ká­nak elül­ső részét, majd a véde­kez­ni pró­bá­ló fele­sé­gét a kés­sel szur­kál­ni kezd­te. A nőnek végül sike­rült kime­ne­kül­ni a szo­bá­ból és a ház hátsó lak­ré­szé­ben élő lányá­hoz mene­kült, ahon­nan segít­sé­get hívtak.

A férj öngyil­kos­sá­got köve­tett el, mely­nek követ­kez­té­ben nyolc napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­sei kelet­kez­tek. Fele­sé­ge nyolc napon túl gyó­gyu­ló, súlyos sérü­lé­se­ket szenvedett.

A Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség állás­pont­ja sze­rint a bűn­cse­lek­mény minő­sí­té­se és a kisza­bott bün­te­tés egy­aránt törvényes.

A vád­lott indo­ko­lat­la­nul, kés­sel támadt fele­sé­gé­re, aki éle­tét csak annak köszön­he­ti, hogy férje a gyen­gébb, ügyet­le­nebb kezé­vel szúr­ta meg őt. A fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség meg­íté­lé­se sze­rint a csa­lá­don belü­li erő­szak sem­mi­lyen for­má­ja nem elfo­gad­ha­tó, és az eljá­ró tör­vény­szék tett­ará­nyos bün­te­tést sza­bott ki, amely­nek eny­hí­té­sé­re nincs tör­vé­nyes indok.

A védel­mi fel­leb­be­zé­se­ket a másod­fo­kon eljá­ró Deb­re­ce­ni Íté­lő­táb­la bírál­ja el.