Főoldal » Hírek » Késsel támadt édesanyjára a férfi – fotókkal – a Pest Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pest Vár­me­gyei Főügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen, aki kés­sel támadt édes­any­já­ra, de apja közé­jük állt, így sike­rült elke­rül­ni, hogy meg­szúr­ja a sér­tet­tet.

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tő szü­le­i­vel és test­vé­ré­vel élt együtt nagy­ká­tai ott­ho­nuk­ban. A fér­fi­nek koráb­ban meg­gyűlt a baja a kábí­tó­szer­rel, emi­att több­ször is kezel­ték. 2022 már­ci­u­sá­nak első nap­ja­i­ban egy­szer már meg­fe­nye­get­te ott­ho­nuk­ban kés­sel édes­any­ját. Ekkor az elkö­ve­tőt kór­ház­ba is szál­lí­tot­ták, ahon­nan pár nap­pal később enged­ték csak ki.

2022. már­ci­us 16-án, reg­gel - miu­tán koráb­ban ismét kábí­tó­szert fogyasz­tott - a vád­lott inge­rült­té vált mert anyja nem mosta ki az egyik nad­rág­ját. A fel­in­dult férfi ekkor kia­bál­ni kezd­te, hogy "Hol van a kés?", majd a kony­ha­asz­tal­ról fel­vett egy 7,5 cen­ti­mé­ter pen­ge­hosszú­sá­gú fanye­lű kést. A vád­lott a kést a feje fölé emel­te és meg­in­dult a tőle pár méter­re lévő sér­tett felé, miköz­ben közöl­te, hogy őt le fogja szúr­ni. Az elkö­ve­tő édes­ap­ja mikor ész­lel­te, hogy fia a sér­tett köz­vet­len köze­lé­be lép a kés­sel, eláll­ta az útját, így a férfi már nem érte el a sér­tet­tet. Az apa eré­lyes köz­be­lé­pé­sé­nek köszön­he­tő­en az elkö­ve­tő nem tudta meg­se­be­sí­te­ni édes­any­ját.

 A Pest Vár­me­gyei Főügyész­ség a fér­fi­val szem­ben ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te és kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat.

A fotó­kon a cse­lek­mény hely­szí­ne és az elkö­ve­tés esz­kö­ze lát­ha­tó.