Főoldal » Hírek » Késsel támadt iskolatársára egy középiskolás Budapesten – fotókkal – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Főügyész­ség vádat emelt egy 19 éves fiú­val szem­ben, aki tavaly ősszel, előre elter­ve­zett ölési szán­dék­kal, más­fél héten keresz­tül kala­páccsal, kések­kel és olló­val a háti­zsák­já­ban járt isko­lá­ba. A fia­tal az egyik óra előt­ti szü­net­ben kés­sel támadt egy iskolatársára.

A vád­irat sze­rint a fiú 2022. év szep­tem­be­ré­ben egy I. kerü­le­ti közép­is­ko­la tanu­ló­ja volt. A vád­lott szél­ső­sé­ges meg­nyil­vá­nu­lá­sai miatt a tanu­ló­tár­sai távol­sá­got tar­tot­tak tőle, bará­ti kap­cso­la­tai nem vol­tak. Az elkö­ve­tő isko­la­tár­sai előtt több­ször tett rasszis­ta, vala­mint szél­ső­sé­ges esz­mék­kel való azo­no­su­lást tük­rö­ző kije­len­té­se­ket, de elő­for­dult az is, hogy meg­bot­rán­koz­ta­tó, erő­sza­kos jel­le­gű cse­lek­mé­nyek­ről beszélt, vagy a mobil­te­le­fon­ján ilyen tar­tal­ma­kat muta­tott nekik. 

A vád­lott 2022. szep­tem­ber végén elha­tá­roz­ta, hogy embert fog ölni, ezért egy kala­pá­csot, két darab kést, vala­mint egy ollót tett a háti­zsák­já­ba, ami­ket min­dig magá­nál tar­tott, az isko­lá­ban is. Az elkö­ve­tő októ­ber első nap­ja­i­ban több­ször tett olyan kije­len­té­se­ket a tanu­lók előtt, hogy gyil­kos akar lenni és van már pár ember, aki­ket meg akar ölni.

A vád­lott 2022. októ­ber 10-én, reg­gel, az egyik szü­net­ben a háti­zsák­já­ból elő­vet­te az egyik kést és az ollót, majd a ruhá­za­tá­ba rej­tet­te. Oda­lé­pett három cso­port­tár­sá­hoz egy kér­dés­sel, majd elő­kap­ta a háta mögül a kést, és az egyik fiúra támadt, akit több­ször meg­szúrt. A táma­dást köve­tő­en az elkö­ve­tő eldob­ta a kést, elhagy­ta a tan­ter­met, és a folyo­són várakozott.

A sér­tett egyik isko­la­tár­sa azon­nal érte­sí­tet­te a men­tő­ket, akik az áldo­za­tot kór­ház­ba szál­lí­tot­ták és ellát­ták. A táma­dás - tekin­tet­tel az elkö­ve­tés esz­kö­zé­re, a táma­dás ere­jé­re, illet­ve a táma­dott test­tá­jék­ra - alkal­mas volt akár halá­los kime­ne­te­lű sérü­lés oko­zá­sá­ra is, annak elma­ra­dá­sa kizá­ró­lag a vélet­len­nek köszönhető.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a 19 éves fiút előre kiter­vel­ten elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tett kísér­le­té­vel vádol­ja, és vele szem­ben fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a vádiratban.

A fotó­kon a háti­zsák­ba rej­tett kala­pács, olló látható.

A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság elfo­gás­ról kiadott köz­le­mé­nye az aláb­bi lin­ken olvasható:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/kessel-tamadt-osztalytarsara-egy-kozepiskolas