Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Késsel támadt nagyapjára - a Pécsi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a bün­te­tés súlyo­sí­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a vád­lott­nak a bün­te­tő­ügyé­ben, aki nagy­ap­já­nak kés­sel súlyos sérü­lést okozott.

A Somogy vár­me­gyei tele­pü­lé­sen élő 17 éves vád­lott 2021. szep­tem­ber 12. nap­ján nagy­ap­ja szü­le­tés­nap­ját ünne­pel­te. Ennek során a vád­lott és a sér­tett is erő­sen ittas álla­pot­ba került. Az esti órák­ban szó­vál­tás­ba keve­red­tek, ami tett­le­ges­sé­gig fajult. A nagy­apa pofon ütöt­te uno­ká­ját, aki a házba sza­lad­va egy kést raga­dott, nagy­ap­ját mell­ka­son szúr­ta, majd a kést eldob­va elsza­ladt. A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a sér­tett súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, a vélet­len­nek köszön­he­tő, hogy az élet­ve­szé­lyes álla­pot nem követ­ke­zett be.

Az első­fo­kú bíró­ság a vád­lot­tat a vád­dal egye­ző­en élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­ben, vala­mint – egy hét­tel koráb­ban elkö­ve­tett másik bűn­cse­lek­mény miatt – lopás bűn­tet­té­ben mond­ta ki bűnös­nek. Ezért egy év sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­te, amely­nek vég­re­haj­tá­sát két év pró­ba­idő­re felfüggesztette.

Az első­fo­kú íté­let ellen az ügyész súlyo­sí­tá­sért fel­leb­be­zett. A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az ügyé­szi fel­leb­be­zést fenn­tart­va a vád­lott­ra hosszabb tar­ta­mú fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sát indítványozta.

Az ügy­ben másod­fo­kon a Pécsi Íté­lő­táb­la dönt.