Főoldal » Hírek » Késsel vettek elégtételt barátnőik sértegetése miatt - a Pécsi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az íté­let súlyo­sí­tá­sá­ra tett indít­ványt a Pécsi Íté­lő­táb­lán azon vád­lot­tak bün­te­tő­ügyé­ben, akik a barát­nő­i­ket ért sére­lem okán meg­ké­sel­ték áldozataikat. 

A Zala megyei város­ban élő fér­fi­ak 2021. júni­u­sá­ban barát­nő­ik­kel sétál­tak, ami­kor egy épít­ke­zé­sen dol­go­zó mun­kás a lányok­ra meg­jegy­zé­se­ket tett. A vád­lot­tak és a mun­kás között emi­att szó­vál­tás ala­kult ki. A követ­ke­ző napok­ban a vád­lot­tak kide­rí­tet­ték, hogy az épít­ke­zé­sen dol­go­zó mun­ká­sok egy pan­zi­ó­ban lak­nak, majd egy-egy kést maguk­hoz véve fel­ke­res­ték a barát­nő­i­ket sér­te­ge­tő mun­kást azért, hogy „fele­lős­ség­re von­ják” viselkedéséért.

A pan­zi­ó­ba menet az utcán egyi­kük még egy arra járó isme­rő­sét is kés­sel meg­fe­nye­get­te, majd a hely­szín­re érve a pan­zió udva­rán közöl­ték a mun­kás­bri­gád össze­gyűlt tag­ja­i­val jöve­te­lük cél­ját, elő­vet­ték kése­i­ket, és az álta­luk fel­is­mert mun­kás­ra támad­tak, akit com­bon szúr­tak. A sér­tett mun­ka­tár­sai ezt látva kövek­kel dobál­ni kezd­ték az elkö­ve­tő­ket, akik távoz­tak, de utóbb vere­ke­dés­re alkal­mas továb­bi esz­kö­zö­ket maguk­hoz véve vissza­tér­tek a hely­szín­re. Itt rátá­mad­tak a vérző sér­tett sérü­lé­sé­nek ellá­tá­sá­ban segéd­ke­ző sógo­rá­ra, akit farúd­dal ütle­gel­tek, majd kés­sel több­ször meg­szúr­ták, amely­nek követ­kez­té­ben a sér­tett élet­ve­szé­lyes sérü­lést szenvedett.

A bíró­ság a fér­fi­a­kat társ­tet­tes­ként elkö­ve­tett súlyos testi sér­tés, vala­mint élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt mond­ta ki bűnös­nek. Az isme­rő­sét az utcán fenye­ge­tő vád­lot­tat ezen felül zak­la­tás vét­sé­gé­ben is marasz­tal­ta, és az elkö­ve­tő­ket 7-7 év sza­bad­ság­vesz­tés­re ítélte.

Az első­fo­kú íté­let ellen az ügyész súlyo­sí­tá­sért fellebbezett.

A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a fel­leb­be­zést fenn­tart­va arra tett indít­ványt, hogy a másod­fo­kú bíró­ság a vád­lot­tak társ­tet­tes­ként elkö­ve­tett bűn­cse­lek­mé­nye­it élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés, vala­mint ember­ölés bűn­tet­te kísér­le­té­nek minő­sít­se, és az elkö­ve­tő­ket hosszabb tar­ta­mú sza­bad­ság­vesz­tés­re ítélje.

Az eljá­rás másod­fo­kon a Pécsi Íté­lő­táb­la előtt folytatódik.