Főoldal » Hírek » Készpénzfelvétel közben csapott le a rabló - a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kis­kun­fél­egy­há­zi Járá­si Ügyész­ség rab­lás bűn­tet­te miatt vádat emelt egy fér­fi­val szem­ben, aki egy bank­jegy­ki­adó auto­ma­tá­nál köz­vet­le­nül a pénz fel­vé­te­le után kicsa­var­ta a nyug­dí­jas sér­tett kezé­ből 17.000 forint kész­pén­zét.

A vád­irat sze­rint a lajos­mi­zsei férfi 2023. janu­ár 25. nap­ján, dél­után, a Kis­kun­fél­egy­há­za bel­vá­ro­sá­ban lévő bank­jegy­ki­adó auto­ma­tá­nál oda­lé­pett egy nyug­dí­jas nőhöz. A férfi azért, hogy a nő által már fel­vett 17.000 forin­tot meg­sze­rez­ze, dula­kod­ni kez­dett vele, ennek során pedig a sér­tett kezé­ből kicsa­var­ta az ATM-ből fel­vett pénzt. A férfi ezt köve­tő­en ellök­te a sér­tet­tet, majd elme­ne­kült a hely­szín­ről.

A dula­ko­dás köz­ben a sér­tett jobb kezé­nek muta­tó­uj­ján könnyebb sérü­lé­sek kelet­kez­tek.

A fér­fit a kis­kun­fél­egy­há­zi rend­őrök gyor­san azo­no­sí­tot­ták és egy hét­tel a rab­lás után – 2023. feb­ru­ár 1. nap­ján – őri­zet­be vet­ték.

Az ügyész­ség a jelen­leg is letar­tóz­ta­tás­ban lévő fér­fit rab­lás bűn­tet­té­vel vádol­ja, ezért vele szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za.

A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Kis­kun­fél­egy­há­zi Járás­bí­ró­ság fog dön­te­ni.