Főoldal » Hírek » Két deciliter maradt a rabolt borból - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 17 éves fia­tal­ko­rú, és egy 34 éves férfi ellen rab­lás bűn­tet­te miatt. Az elkö­ve­tők 2021. szep­tem­ber végén, éjsza­ka, Ózdon, egy autó­busz állo­más kör­nyé­kén bort akar­tak sze­rez­ni egy fér­fi­tól, aki nem adta át az italt, ezért a fia­tal­ko­rú a sér­tet­tet meg­üt­ve elvet­te a palackot.

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tők 2021. szep­tem­ber végén, éjsza­ka, Ózdon, az autó­busz pálya­ud­var terü­le­tén ita­loz­tak. Tőlük néhány méter­re egy álta­luk ismert férfi egy másik férfi tár­sa­sá­gá­ban szin­tén alko­holt fogyasz­tott. A férfi az isme­rő­sét oda­hív­ta, és 500 forin­tot kért. Ő kije­len­tet­te, hogy nincs pénze, ezért a férfi fel­szó­lí­tot­ta fia­tal­ko­rú tár­sát, hogy kutas­sa át a zse­be­it, ami meg­tör­tént, de pénz nem került elő.

Néhány perc eltel­té­vel a vád­lot­tak isme­rő­se a tár­sá­val - aki­nek a kezé­ben két lite­res műanyag fla­ko­nos bort volt -, elin­dul­tak. Az elkö­ve­tők követ­ték őket, mivel elha­tá­roz­ták, hogy a bort meg­szer­zik. Több­ször utá­nuk kiál­tot­tak, hogy áll­ja­nak meg. A két férfi ekkor már meg­ijedt, és pró­bál­tak eltá­vo­lod­ni, a fia­tal­ko­rú azon­ban utol­ér­te őket. Fel­nőtt társa fel­szó­lí­tot­ta, hogy vegye el a bort. A fia­tal elő­ször kérte a boros fla­kon átadá­sát, de a sér­tett nem adta, ezért a fiú meg­ra­gad­ta a sér­tett kezé­ben lévő italt, rán­gat­ta, de nem sike­rült elven­nie. Ekkor meg­fog­ta a sér­tett ruhá­ját, a föld­re akar­ta rán­ta­ni, ered­mény­te­le­nül, így még min­dig nem jutott hozzá a bor­hoz, ezért végül arcon ütöt­te. A sér­tett meg­tán­to­ro­dott, a fia­tal­ko­rú kivet­te a kezé­ből a bort. A fel­nőtt arra uta­sí­tot­ta, hogy nézze meg azt is, más érték van-e nála. Ekkor a meg­tá­ma­dott rend­őrért kiál­tott, és tár­sá­val a közel­ben lévő rend­őr­ség irá­nyá­ba futott.

A vád­lot­tak azon­nal inni kezd­tek, és mire a rend­őrök elfog­ták őket, a fla­kon­ban már csak kettő deci­li­ter maradt.

Az ügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tak közül a bün­tet­len elő­éle­tű fia­tal­ko­rú vád­lot­tal szem­ben javí­tó­in­té­ze­ti neve­lést, a bün­te­tett elő­éle­tű fel­nőtt vád­lot­tal szem­ben bör­tön­bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást indítványozott.