Főoldal » Hírek » Két év börtönt kér az ügyészség a pincék fosztogatójának - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

 A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség vádat emelt az ellen a 35 éves, vissza­eső férfi ellen aki – más bűn­cse­lek­mény mel­lett – három pin­cét is kirá­molt Bátonyterenyén.

A 35 éves férfi 2021. már­ci­us 24-én, haj­nal­ban, fel­fi­gyelt egy bátony­te­re­nyei zöld­sé­ges bolt mel­lett par­ko­ló gép­ko­csi­ra, amely­ből a tulaj­do­nos épp árut pakolt. Ezt kihasz­nál­va az utas­tér­ből ellop­ta a sér­tett váll­tás­ká­ját az abban lévő, a sér­tett nevé­re kiál­lí­tott okira­tok­kal együtt, azt a ruhá­za­ta alá rej­tet­te és a hely­szín­ről nyom­ban elsza­ladt. Össze­sen 90.000 forint kárt oko­zott a sér­tett­nek, ami azóta sem térült meg.

2021. júli­us végén a férfi Bátony­te­re­nyén három tár­sas­há­zi pin­cé­be is bement, ha kel­lett, erő­szak­kal, az ajtót benyom­va vagy a laka­tot lever­ve. A táro­ló­he­lyi­sé­gek­ből hasz­nál­ha­tó elekt­ro­ni­kai esz­kö­zö­ket, gáz­kon­vek­tort, hűtő­lá­dát, tűz­helyt, víz­me­le­gí­tőt zsák­má­nyolt, a sér­tet­tek­nek 15.000 és 140.000 forint közöt­ti káro­kat okozva.

Az ügyész­ség a - bör­tön­ből 2019 év végén sza­ba­dult, vissza­eső - vád­lot­tal szem­ben négy rend­be­li lopá­si cse­lek­mény miatt emelt vádat, a bíró­sá­gi elő­ké­szí­tő ülé­sen tör­té­nő beis­me­ré­se ese­té­re 2 év bör­tön­ben vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés és 2 év köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­va. Az ügy­ben a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság dönt.