Főoldal » Hírek » Két évig élt együtt elhunyt édesapjával és vette fel a nyugdíját - a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 53 éves férfi ellen, aki több mint két évig élt együtt elhunyt édes­ap­ja holt­tes­té­vel és vette fel az elhunyt nyugdíját.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint az 53 éves vád­lott Moson­ma­gyar­óvá­ron, egy csa­lá­di ház­ban élt együtt beteg édes­ap­já­val. A vád­lott édes­any­ja és test­vé­re már koráb­ban elhunyt, így a ház­ban ket­ten lak­tak. A vád­lott mun­ka­nél­kü­li volt, jöve­de­lem­mel nem ren­del­ke­zett, egyet­len bevé­te­lük az idős édes­apa nyug­dí­ja volt.

Az apa 83 éves korá­ban, fel­te­he­tő­en 2019 decem­be­ré­ben elhunyt. Mikor a vád­lott ezt ész­lel­te, az elhuny­tat levet­kőz­tet­te, ágyba fek­tet­te, majd beta­kar­ta, ezt köve­tő­en azon­ban a ható­sá­go­kat nem érte­sí­tet­te a halál­eset­ről. Ezután a férfi 2020 janu­ár­ja és 2022 feb­ru­ár­ja között min­den hónap­ban jogo­su­lat­la­nul fel­vet­te édes­ap­ja nyug­dí­ját, a két év alatt közel 5 mil­lió forintot.

A fér­fit – más ügy miatt – 2022 feb­ru­ár­já­ban keres­ték fel a rend­őrök, ekkor egy­ből jelez­te, hogy az édes­ap­ja meg­halt. Az eljá­rás során a fel­vett nyug­díj­ból a nyo­mo­zók 1,7 mil­lió forin­tot meg­ta­lál­tak és lefog­lal­tak a vádlottól.

A ter­helt ellen minő­sí­tett költ­ség­ve­té­si csa­lás miatt emelt vádat az ügyész­ség, és pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt, vala­mint indít­vá­nyoz­ta, hogy a lefog­lalt 1,7 mil­lió forin­tot a Magyar Állam­kincs­tár­nak adja ki, és ezen túl­me­nő­en a fenn­ma­ra­dó több mint 3,2 mil­lió forint ere­jé­ig ren­del­jen el vagyon­el­kob­zást a bíróság.

Az ügy­ben az érde­mi dön­tést vár­ha­tó­an a Győri Járás­bí­ró­ság fogja meghozni.