Főoldal » Hírek » Két gyalogost gázolt el egy férfi Székesfehérváron - fotókkal - a Fejér Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szé­kes­fe­hér­vá­ri Járá­si Ügyész­ség halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki a zeb­rán gázolt el két nőt Szé­kes­fe­hér­vá­ron, egyi­kük éle­tét vesz­tet­te.

A vád­irat sze­rint a férfi 2021. októ­ber 12-én, reg­gel, Szé­kes­fe­hér­vá­ron köz­le­ke­dett az Új Csóri úton a Palo­tai út irá­nyá­ból a 8. számú főút irá­nyá­ba 50-55 km/óra sebes­ség­gel. A két nő - leszáll­va a helyi­já­ra­tos autó­busz­ról - a kije­lölt gyalogos-átkelőhelyen akart átmen­ni. Ami­kor meg­kezd­ték az átke­lést, a vád­lott a gya­lo­go­sok­tól leg­alább 68 méter távol­ság­ra haladt és a fény­jel­ző­ké­szü­lék már 2 másod­per­ce piros jel­zést muta­tott. A vád­lott azon­ban sem a gya­lo­go­so­kat, sem piros jel­zést nem ész­lel­te, mert balra, a pék­ség felé akart kanya­rod­ni, és figyel­mét a pék­ség fel­ira­ta kötöt­te le. A gya­lo­go­sok már a két for­gal­mi sávot elvá­lasz­tó tere­lő­vo­nal­nál jár­tak, ami­kor a férfi nekik nem adott elsőbb­sé­get, őket a jármű ele­jé­vel féke­zés nél­kül elgá­zol­ta. Az ütkö­zés­kor mind­két sér­tett a gép­ko­csi motor­ház­te­tő­jé­re, szél­vé­dő­jé­re, majd pedig az asz­falt­ra csa­pó­dott.

Az egyik nő sérü­lé­sei olyan súlyo­sak vol­tak, hogy kór­ház­ba szál­lí­tá­sát köve­tő­en elhunyt, míg a másik sér­tett­nél mara­dan­dó fogya­té­kos­ság ala­kult ki.

Az ügyész­ség vád­ira­tá­ban a ter­helt­tel szem­ben sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés kisza­bá­sát, vala­mint köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tást indít­vá­nyo­zott.