Főoldal » Hírek » Két gyerek rabolt ki egy harmadikat - a Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­kör­nyé­ki Járá­si Ügyész­ség vádat emelt két tizen­négy év alat­ti fiú­val szem­ben, akik kira­bol­tak egy kis­ko­rú lányt.

A vád­irat sze­rint a két tizen­négy év alat­ti elkö­ve­tő egy a daba­si járás terü­le­tén talál­ha­tó tele­pü­lé­sen lakott és ismer­te a sér­tet­tet is.

2021-ben egy novem­ber végi nap dél­után­ján a kis­ko­rú sér­tett lány vásá­rol­ni indult ott­hon­ról. Ezt látva a fiúk kerék­pár­ral utána haj­tot­tak, majd meg­ál­lás­ra kény­sze­rí­tet­ték és pénzt köve­tel­tek tőle. Miu­tán a sér­tett nem akar­ta átad­ni a pén­zét, őt a föld­re lök­ték és zse­be­it átku­tat­va elvet­ték 1.200 forint­ját. Ezután még mind­ket­ten bele­rúg­tak a föl­dön fekvő sér­tett­be, majd elhajtottak.

A cse­lek­mény elkö­ve­té­se­kor mind­két fiú tisz­tá­ban volt azzal, hogy amit tesz­nek azért bün­te­tés jár.

Ezt köve­tő­en az egyik elkö­ve­tő – a már meg­in­dult bün­te­tő­el­já­rás alatt – két ízben is erő­sza­ko­san lépett fel olyan isko­la­tár­sai ellen akik­re hara­gu­dott. Egyi­kü­ket csak meg­fe­nye­get­te, hogy meg fogja verni, míg mási­ku­kat az utcán egy kerí­tés­hez nyom­ta és felpofozta.

A Buda­kör­nyé­ki Járá­si Ügyész­ség az elkö­ve­tők ellen rab­lás bűn­tet­te, míg az isko­la­tár­sai ellen fel­lé­pő fiú ellen továb­bá könnyű testi sér­tés vét­sé­ge és zak­la­tás vét­sé­ge miatt is vádat emelt.