Főoldal » Archív » Két héten belül bíróság elé állította az ügyészség a brutális rablást elkövető fiatalt

A Heve­si Járá­si Ügyész­ség nem egé­szen két hét­tel a rab­ló­tá­ma­dás után, bíró­ság elé állí­tot­ta azt a 19 éves fia­talt, aki egy Heves megyei tele­pü­lé­sen pró­bált meg kira­bol­ni egy járókelőt.

A férfi 2019. feb­ru­ár 14-én az esti órák­ban Tar­na­ör­sön az utcán, hátul­ról egy rúgás­sal lete­rí­tet­te az arra köz­le­ke­dő sér­tet­tet, majd a föl­dön fekvő férfi arcát ököl­lel ütni kezd­te, miköz­ben pénzt köve­telt tőle. Ami­kor sér­tett közöl­te vele, hogy nincs nála pénz, a vád­lott nem hitt neki, és az ütle­ge­lé­sét foly­tat­va tovább­ra is az érté­kei átadá­sát köve­tel­te. A bán­tal­ma­zás­nak végül egy rend­őr­jár­őr érke­zé­se vetett véget.

A Heve­si Járá­si Ügyész­ség a fia­tal fér­fit a teg­na­pi napon rab­lás bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban bíró­ság elé állí­tot­ta, és vele szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát és köz­ügyek­től eltil­tást indít­vá­nyo­zott. A bíró­ság az ügyé­szi indít­vánnyal egyet­ért­ve a vád­lot­tat 3 év bör­tön­ben vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­te, és 3 évre eltil­tot­ta a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól. Az íté­let jog­erő­re emelkedett.