Főoldal » Hírek » Két idős férfit fosztott ki egy nő Kecskeméten - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség kifosz­tás bűn­tet­te miatt vádat emelt egy nő ellen, aki 2020 szep­tem­be­ré­ben két héten belül két idős, nehe­zen mozgó fér­fit fosz­tott ki Kecskeméten.

A vád­irat sze­rint a bün­te­tett elő­éle­tű nőnek az volt a mód­sze­re, hogy idő­sebb, rossz egész­sé­gi álla­po­tú, szem­mel lát­ha­tó­an nehe­zen mozgó fér­fi­a­kat szó­lí­tott le az utcán, majd meg­sze­rez­te az értékeiket.

Első­ként 2020. szep­tem­ber 11-én este a kecs­ke­mé­ti vas­út­ál­lo­más köze­lé­ben ész­re­vett egy idős fér­fit, aki egy padon ült. A vád­lott oda­ült mellé és meg­kér­dez­te tőle, hogy „kell-e neki nő”. Fel­kí­nál­ko­zott, hogy pén­zért sze­xu­á­lis szol­gál­ta­tást nyúj­ta­na a sér­tett­nek. A sér­tett azon­ban vissza­uta­sí­tot­ta és elin­dult a pálya­ud­var felé. Ekkor a nő fel­aján­lot­ta, hogy viszi a szaty­rát, amit a sér­tett elfo­ga­dott. Az elkö­ve­tő a sza­tyor­ral együtt hir­te­len elfu­tott, de az idős férfi az egész­sé­gi álla­po­ta miatt nem tudott utána futni, ezért érte­sí­tet­te a rend­őr­sé­get. A sér­tett szaty­rá­ban a férfi bics­ká­ja, pénze, kabát­ja és az ira­tai vol­tak mint­egy 18.000 forint érték­ben. A kár nem térült meg.

A nő 2020. szep­tem­ber 24-én, dél­előtt, a kecs­ke­mé­ti posta köze­lé­ben köve­tett egy idős és nehe­zen mozgó fér­fit, köz­ben pénzt és kenye­ret kért tőle. A sér­tett nem adott neki sem­mit, hanem meg­pró­bált a laká­sa felé siet­ni. Egy óvat­lan pil­la­nat­ban azon­ban a vád­lott kikap­ta a férfi nad­rág­zse­bé­ből a pénz­tár­cá­ját, ami­ből kivett 1.500 forintot.

A nő a sér­tett kezé­ben lévő nej­lon­szaty­rot is elsza­kí­tot­ta és az abból föld­re eső kenye­ret ellop­ta, majd a pénz­zel és a kenyér­rel elme­ne­kült. A sér­tett érte­sí­tet­te a rend­őrö­ket, a 2.600 forint össze­gű kár egy része lefog­la­lás­sal megtérült.

A több­szö­rös vissza­eső­nek minő­sü­lő vád­lot­tat a járá­si ügyész­ség 2 rend­be­li kifosz­tás bűn­tet­té­vel vádol­ja. Az ügyész vég­re­haj­tan­dó fegy­ház­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta vele szem­ben azzal, hogy a fegy­ház­bün­te­tés­ből ne legyen fel­té­te­les sza­bad­ság­ra bocsát­ha­tó. A nő bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dönteni.