Főoldal » Hírek » Két járműszerelvény ütközött az autópályán - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt nyúj­tott be vád­ira­tot azzal a török állam­pol­gár­sá­gú fér­fi­val szem­ben, aki az autó­pá­lyán jár­mű­sze­rel­vényt veze­tett  és nem biz­to­sí­tott elsőbb­sé­get egy másik jár­mű­sze­rel­vény­nek.

A vád­irat sze­rint a férfi 2019. decem­ber 5-én, 5 óra 50 perc­kor, az autó­pá­lyán egy műsza­ki öböl­ből indult el a jár­mű­sze­rel­vénnyel. az elin­du­lás után a leál­ló­sá­von keresz­tül meg­kezd­te a menet­irá­nya sze­rin­ti jobb olda­li for­gal­mi sávba tör­té­nő beso­ro­lást, azon­ban nem biz­to­sí­tott elsőbb­sé­get egy sza­bá­lyo­san, mint­egy 88 km/óra sebes­ség­gel érke­ző jár­mű­sze­rel­vény­nek.

A vét­len sofőr vész­fé­ke­zett, azon­ban az ütkö­zést elke­rül­ni nem tudta, gép­jár­mű­ve a vád­lott által veze­tett jár­mű­sze­rel­vény fél­pót­ko­csi­ja hátsó részé­be csa­pó­dott. A vét­len sofőr nyolc napon túl gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szen­ve­dett.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy a Komá­ro­mi Járás­bí­ró­ság a fér­fit tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés­ben pénz­bün­te­tés­re ítél­je.