Főoldal » Hírek » Két kerékpárost ütött el a szabálytalanul előző férfi, az egyikük meghalt – a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 30 éves fér­fi­val szem­ben, aki sza­bály­ta­lan elő­zé­se során kerék­pá­ro­sok közé haj­tott, az egyi­kük meghalt.

A vád­irat sze­rint a 30 éves férfi 2023 júni­u­sá­ban Szlo­vá­ki­á­ból szál­lí­tott Győr felé mun­ká­so­kat a mun­ka­nap végén. Köz­le­ke­dé­se során előz­ni kez­dett, azon­ban nem győ­ző­dött meg arról, hogy a szem­köz­ti for­gal­mi sáv tiszta-e. Bár az útvo­na­lon a „kerék­pár­ral behaj­ta­ni tilos” jel­ző­táb­lát, alat­ta a „kivé­ve cél­for­ga­lom” kiegé­szí­tő táb­lá­val együtt kihe­lyez­ték, ennek elle­né­re a vád­lot­tal szem­ben egy­más mögött négy sze­mély kerék­pá­ro­zott, egy apa, két fel­nőtt­ko­rú gyer­me­ke, és egy barát­juk, akik kirán­dul­ni indultak.

A kerék­pá­ro­sok jól lát­ha­tó­ak vol­tak a férfi részé­re, aki mégis meg­kezd­te az elő­zést, abban bízva, hogy nem fog össze­üt­köz­ni a bicik­li­sek­kel. Saj­nos nem így tör­tént, az elöl hala­dó édes­apá­val még sike­rült elke­rül­ni az ütkö­zést, azon­ban a mögöt­te hala­dó 26 és 18 éves fiút elütöt­te, akik az ütkö­zés­től az árok­ba estek. A leg­há­tul hala­dó kerék­pá­ros is elesett, de vele nem ütkö­zött a jármű.

A bal­eset követ­kez­té­ben a 26 éves fiú olyan súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, hogy a hely­szí­nen elhunyt, míg 18 éves test­vé­re súlyos sérü­lé­se­ket szenvedett.

Az ügyész­ség a ter­hel­tet halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­val vádol­ja. A vele szem­ben kiszab­ha­tó bün­te­tés akár öt év is lehet,  vala­mint az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy az elkö­ve­tőt a bíró­ság tilt­sa el a járművezetéstől.

Az érde­mi dön­tést a Győri Járás­bí­ró­ság fogja meghozni.