Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Baranya Vármegyei Főügyészség » Két milliárd forint vagyoni hátrányt okoztak egy költségvetési szervnek – a Baranya Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Bara­nya Vár­me­gyei Főügyész­ség külö­nö­sen jelen­tős vagyo­ni hát­rányt okozó hűt­len keze­lés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat 18 sze­méllyel szem­ben, akik köz­re­mű­kö­dé­sé­vel több, mint 2 mil­li­árd forint kárt okoz­tak egy köz­pon­ti költ­ség­ve­té­si szervnek.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a vád­lot­tak közül hár­man egy köz­pon­ti költ­ség­ve­té­si szerv veze­tői vol­tak, mely szer­ve­zet vagyon­ke­ze­lő­je volt töb­bek között két buda­pes­ti temetőnek.

A szer­ve­zet mind­két emlék­hely vonat­ko­zá­sá­ban ellát­ta a fenn­tar­tá­si és üze­mel­te­té­si fel­ada­to­kat, melyek ellá­tá­sa érde­ké­ben 2017. és 2019. évben köz­be­szer­zé­si eljá­rást írtak ki. A költ­ség­ve­té­si szerv akko­ri veze­tő­je bará­ti kap­cso­lat­ban állt egy gaz­da­sá­gi tár­sa­ság veze­tő­jé­vel, mely cég szin­tén indult a köz­be­szer­zé­si eljá­rás­ban. A költ­ség­ve­té­si szerv két veze­tő­je, vala­mint a köz­be­szer­zé­si eljá­rás­ban indu­ló cég az eljá­rás befo­lyá­so­lá­sá­ra töre­ked­tek abból a cél­ból, hogy a nyer­tes aján­lat­te­vő az érin­tett gaz­da­sá­gi tár­sa­ság legyen. Ennek érde­ké­ben az aján­la­ti fel­hí­vás, vala­mint a pályá­zat elké­szí­té­sé­ben a kiíró szerv veze­tői is részt vettek.

A vád­lot­tak meg­ál­la­po­dá­sa alap­ján a köz­be­szer­zé­si eljá­rás során nyer­tes aján­lat­te­vő­nek hir­det­ték ki az érin­tett gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­got is, mely tár­sa­ság­gal a költ­ség­ve­té­si szerv vál­lal­ko­zá­si keret­szer­ző­dést kötött.

A keret­szer­ző­dés meg­kö­té­sét köve­tő­en a nyer­tes cég meg­kezd­te az érin­tett sír­kert­ben, teme­tő­ben a fenn­tar­tá­si mun­ká­la­to­kat, azon­ban eze­ket a mun­ká­la­to­kat a piaci árhoz képest túl­áraz­ták. A ter­ve­zett mun­ká­kon kívül a nyer­tes cég eseti meg­ren­de­lé­sek alap­ján is vég­zett mun­ká­kat, ezek a mun­kák azon­ban vagy indo­ko­lat­la­nok, vagy a piaci árnál lénye­ge­sen maga­sab­bak vol­tak. A túl­szám­lá­zás és meg­ren­de­lé­sek célja, hogy a köz­pon­ti költ­ség­ve­té­si szerv pénz­esz­kö­zei a nyer­tes gaz­da­sá­gi tár­sa­ság­hoz kerüljenek.

2017. és 2020. év között négy éven keresz­tül a költ­ség­ve­té­si szerv főigaz­ga­tó­já­nak irá­nyí­tá­sá­val több, mint 2 mil­li­árd forint vagyo­ni hát­rányt okoz­tak a vádlottak.

A későb­bi­ek­ben a meg­bí­zott cég a mun­ká­kat fik­tív szer­ző­dé­sek­kel tovább szám­láz­ta külön­bö­ző cégek­nek, melyek veze­tői ezen össze­ge­ket vissza­jut­tat­ták a költ­ség­ve­té­si szerv veze­tő­je részére.

Az ügyész­ség a költ­ség­ve­té­si szerv érin­tett veze­tő­it, a nyer­tes vég veze­tő­jét hűt­len keze­lés bűn­tet­té­nek minő­sí­tett ese­té­vel, vesz­te­ge­tés, vesz­te­ge­tés  elfo­ga­dá­sá­nak bűn­tet­té­vel, míg a többi vád­lot­tat pénz­mo­sás bűn­tet­té­vel vádolja.