Főoldal » Archív » Két nap alatt három házba tört be - vádemelés - VIDEÓVAL

A több­szö­rö­sen bün­te­tett, leg­utol­só bün­te­té­sé­ből pár nap­pal koráb­ban sza­ba­dult ötven­hét éves férfi óbu­dai lakó­há­zak­ba tört be, ahon­nan főként elekt­ro­ni­kai esz­kö­zö­ket tulaj­do­ní­tott el.

A más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt koráb­ban jog­erős sza­bad­ság­vesz­tés­re ítélt fér­fit 2017 szep­tem­be­ré­ben bocsá­tot­ták fel­té­te­les sza­bad­ság­ra. Pár nap­pal később az aláb­bi, vád sze­rin­ti bűn­cse­lek­mé­nye­ket követ­te el Buda­pest III. kerületében.

A vád­irat sze­rint 2017. szep­tem­ber 28-án egy III. kerü­le­ti lakó­ház terasz­aj­ta­ját befe­szí­tet­te, majd a házba bejut­va, onnan műsza­ki cik­ke­ket, így tab­le­tet, mobil­te­le­font, wifi rou­tert tulaj­do­ní­tott el több mint 100.000 forint értékben.

Más­nap reg­gel a vád­lott egy óbu­dai lakó­ház kerí­té­sét bon­tot­ta meg, majd egy - a szom­széd ingat­lan­ról elho­zott - lét­rát az épü­let olda­lá­nak támasz­tott, fel­má­szott a nyi­tott tető­té­ri abla­kig, majd azon keresz­tül beju­tott a házba, ahon­nan ezután tab­le­tet, lap­to­pot, játék­kon­zolt, ahhoz tar­to­zó játék­le­me­ze­ket vitt el össze­sen mint­egy 170.000 forint értékben.

Ezután, még ugyan­ezen a napon, a vád­lott vissza­ment arra a kör­nyék­re, ahol előző nap tört be a fent írt lakó­ház­ba, majd egy azzal szom­szé­dos ház abla­kát befe­szí­tet­te. Innen is elekt­ro­ni­kai esz­kö­zö­ket, így több tab­le­tet, vala­mint emel­lett kar­órát, tás­kát, külön­bö­ző ruha­ne­mű­ket, és cipőt vitt el.  Az eltu­laj­do­ní­tott dol­gok össz­ér­té­ke meg­ha­lad­ta az 1 mil­lió forintot.

A több­szö­rös vissza­eső elkö­ve­tő­nek minő­sü­lő, jelen­leg is elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő fér­fi­val szem­ben a Buda­pes­ti II. és III. Kerü­le­ti Ügyész­ség több rend­be­li, dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te, illet­ve vét­sé­ge miatt nyúj­tott be vád­ira­tot az ille­té­kes bíróságra.

Az üggyel kap­cso­lat­ban a Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság által köz­zé­tett koráb­bi fel­vé­te­lek és fotó az aláb­bi két lin­ken elérhető:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/ket-nap-alatt-harom-hazba-tort-be

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/vege-a-betoressorozatnak