Főoldal » Hírek » Két nap alatt két autót is ellopott - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Csong­rá­di Járá­si Ügyész­ség indít­ványt tett a nyo­mo­zá­si bíró felé annak a fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sá­ra, aki augusz­tus végén két autót lopott el Csong­rá­don, majd mene­kü­lés köz­ben az árok­ba hajtott.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a gya­nú­sí­tott előbb 2021. augusz­tus 30-án 18 óra körül vett el egy gép­ko­csit Csong­rád bel­te­rü­le­tén a sér­tett háza elől. A férfi kihasz­nál­ta, hogy a sér­tett lezá­rat­la­nul hagy­ta az 1,3 mil­lió forint érté­kű autó­ját, amely­ben az indí­tó kulcs, vala­mint a sér­tett 120.000 forint­nyi kész­pén­ze és a kocsi for­gal­mi enge­dé­lye is benne volt. 

A gya­nú­sí­tott, hogy mene­kül­ni tud­jon, a rend­szám­táb­lát is eltá­vo­lí­tot­ta. A gép­ko­csit a nyo­mo­zás során a rend­őr­ség meg­ta­lál­ta, lefog­lal­ta és a sér­tett­nek kiadta.

Két nap múlva a gya­nú­sí­tott elha­tá­roz­ta, hogy mivel a saját autó­ja meg­ron­gá­ló­dott, lop egy mási­kat. Reg­gel 9 óra­kor - ismét csak Csong­rád bel­te­rü­le­tén - oda­lé­pett egy nyit­va hagyott, járó moto­rú autó­hoz, amely­től néhány méter­re állt annak tulaj­do­no­sa. A gya­nú­sí­tott beug­rott a kocsi­ba és elhajtott. 

Más­nap a kiadott körö­zés alap­ján a rend­őrök ellen­őriz­ni akar­ták a fér­fit, aki azon­ban a lopott kocsi­val elme­ne­kült. A kiala­kult üldö­zés­nek úgy lett vége, hogy a férfi a 800.000 Ft érté­kű autó­val árok­ba haj­tott, meg­ron­gál­va a járművet.

A járá­si ügyész­ség a két rend­be­li lopás bűn­tet­te és az egye­di azo­no­sí­tó jel­lel vissza­élés bűn­tet­te miatt indult eljá­rás­ban a szö­kés, elrej­tő­zés, vala­mint a bűn­is­mét­lés veszé­lyé­re figye­lem­mel indít­vá­nyoz­ta a férfi letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­sét. A több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű férfi a bűn­cse­lek­mé­nye­ket ráadá­sul az elle­ne folya­mat­ban levő másik bün­te­tő eljá­rás alatt követ­te el.

A Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en elren­del­te a férfi letartóztatását.