Főoldal » Hírek » Két napon belül bíróság előtt a rendőröket fenyegető ittas férfi - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt állít ma bíró­ság elé egy bor­so­di fér­fit, aki meg­fe­nye­get­te a rendőröket.

A ren­del­ke­zés­re álló ada­tok sze­rint 2022. júni­us 18-án, dél­előtt, a 44 éves fér­fit egy köz­sé­gi presszó­ban súlyo­san ittas álla­pot­ba került. A többi ven­dé­get zak­lat­ta és pro­vo­kál­ta, ezért a pul­tos meg­ta­gad­ta a továb­bi kiszol­gá­lást, és fel­szó­lí­tot­ta, hogy távoz­zon. A férfi ennek nem tett ele­get, tovább inzul­tál­ta a ven­dé­ge­ket, ezért a pul­tos rend­őri intéz­ke­dést kért.

A bor­so­di rend­őrök a iga­zol­ta­tást köve­tő­en fel­szó­lí­tot­ták, hogy a presszót hagy­ja el. Az ittas férfi figyel­men kívül hagy­ta a fel­szó­lí­tást, és sér­te­get­te a rend­őrö­ket. Ennek során bán­tal­ma­zás­sal, vala­mint azzal fenye­get­te meg az egyik rend­őrt, hogy az intéz­ke­dé­se miatt valót­la­nul azzal fogja fel­je­len­te­ni, hogy őt a rend­őrök bántalmazták.

A nyo­mo­zó ügyész­ség elren­del­te az elkö­ve­tő őri­ze­tét és hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki. Az elkö­ve­tő sem a gya­nú­sí­tás köz­lé­se, sem őri­ze­té­nek elren­de­lé­se ellen nem élt panasszal, val­lo­mást tett, saj­ná­la­tát fejez­te ki, de tagad­ta, hogy bán­tal­ma­zás­sal fenye­get­te volna meg a rendőrt.

A bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény eljá­rás­gyor­sí­tó intéz­ke­dé­se­it alkal­maz­va az ügyész­ség a fér­fit ma az Ózdi Járás­bí­ró­ság elé állítja.

A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség a több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű, erő­sza­kos bűn­cse­lek­mé­nyek miatt már több alka­lom­mal fegy­ház­bün­te­tést is töl­tött fér­fi­val szem­ben leöl­ten­dő sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tést kisza­bá­sát indítványozta.