Főoldal » Hírek » Két nőt futtattak Ausztriában – a Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Csongrád-Csanád Vár­me­gyei Főügyész­ség vádat emelt azzal a két fér­fi­val szem­ben, akik két nőt vet­tek rá pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­ség foly­ta­tá­sá­ra Ausztriában.

A vád­irat sze­rint az Auszt­ri­á­ban és Német­or­szág­ban öröm­lá­nyo­kat fut­ta­tó egyik vád­lott még 2018 nya­rán meg­is­mer­ke­dett a sér­tet­tel. A nőnek sze­rel­met ígér­ve rábír­ta arra, hogy Auszt­ri­á­ban sze­xu­á­lis szol­gál­ta­tá­so­kat nyújt­son. Hama­ro­san azon­ban az így szer­zett bevé­te­lé­nek felét, majd még ennél is nagyobb hányad átadá­sát köve­tel­te, ezért a sér­tett haza­szö­kött. A férfi 2021. augusz­tu­sá­ban ismét rávet­te a sér­tet­tet arra, hogy utaz­zon ki. A kiszol­gál­ta­tott hely­zet­ben lévő, éhező nőtől ekkor a vád­lott társa vette el fenye­ge­tés­sel a tel­jes keres­mé­nyét. A sér­tett végül az oszt­rák rend­őr­ség­től kért segítséget.

A vád­lot­tat és tár­sát a főügyész­ség azzal is vádol­ja, hogy 2021. augusz­tu­sá­ban Auszt­ri­á­ban egy továb­bi nőt – a vád­lott társ élet­tár­sát – is öröm­lány­ként fog­lal­koz­tat­tak, elha­tá­roz­va, hogy keres­mé­nyén meg­osz­toz­nak, azon­ban a rend­őri fel­lé­pés ennek szin­tén véget vetett.

A főügyész­ség a vád­lot­tat két rend­be­li, minő­sí­tett ember­ke­res­ke­de­lem és kény­szer­mun­ka elkö­ve­té­sé­vel, tár­sát zsa­ro­lás­sal, míg mind­ket­te­jü­ket társ­tet­tes­ség­ben elkö­ve­tett, minő­sí­tett kerí­tés bűn­tet­té­vel vádolja.

A vád­eme­lés­kor letar­tóz­ta­tás­ban lévő, illet­ve más ügy­ben jog­erős sza­bad­ság­vesz­tést töltő vád­lot­tak bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Sze­ge­di Tör­vény­szék fog dönteni.