Főoldal » Hírek » Két rablás mellett csalt is - vádemelés- a Baranya Megyei Főügyészség sajtóközleménye - rendőrségi videóval

A Sik­ló­si  Járá­si Ügyész­ség fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett rab­lás mel­lett csa­lás­sal is vádol­ja azt a fér­fit, aki két napon belül két­szer is rabolt.

A har­ká­nyi férfi 2020 júli­u­sá­ban elha­tá­roz­ta, hogy egy sik­ló­si kis­bol­tot kira­bol. Emi­att az esti órák­ban több­ször is meg­je­lent a bolt köze­lé­ben és figyel­te annak for­gal­mát. Miu­tán a férfi elő­ze­tes terep­szem­lét vég­zett, a követ­ke­ző napon a dél­előt­ti órák­ban meg­je­lent a bolt előtt, azon­ban a nagy vásár­lói for­ga­lom miatt távo­zott.

Még aznap este a vád­lott a szál­lás­he­lyé­ről ello­pott egy kerék­párt, majd azzal vissza­tért a bolt­hoz. Az elkö­ve­tő maszk­ban, nap­szem­üveg­ben és kapuc­nis puló­ver­ben bement a bolt­ba, majd a nála lévő bozót­vá­gó kés­sel az eladót meg­fe­nye­get­te és köve­tel­te a bevé­tel átadá­sát.

Az eladó a fenye­ge­tés hatá­sá­ra a fér­fi­nak 180.000 Ft bevé­telt adott át.

Mene­kü­lés köz­ben a vád­lott a bozót­vá­gó kést eldob­ta, ugyan­ak­kor ezzel egy­idő­ben a kész­pénz­ből több, mint 160.000 Ft-ot is elha­gyott.

Mivel a bűn­cse­lek­ménnyel szer­zett pénz jelen­tős részét az elkö­ve­tő elve­szí­tet­te, ezért elha­tá­roz­ta, hogy ismé­tel­ten kira­bol egy kis­bol­tot.

Két nap­pal később a kerék­pár­ral Pécs­re bicik­li­zett, majd itt a bel­vá­ros­ban egy vegyes­bol­tot rabolt ki, mely­nek során egy gép­ka­ra­bély­hoz tar­to­zó szu­ronnyal fenye­get­te meg a bolt­ban dol­go­zó sze­mélyt.

A bolt­ból a vád­lott 10.000 Ft-ot tudott meg­sze­rez­ni.

A rab­lá­sok mel­lett az ügyész­ség a fér­fit több­rend­be­li csa­lás­sal is vádol­ja, ugyan­is 2019. és 2020. évben fes­té­si mun­ká­la­to­kat vál­lalt Sik­lós kör­ze­té­ben, mely mun­ká­kért 60 - 200.000 Ft-ot vett át alkal­man­ként. A férfi azon­ban a mun­ká­kat egy­ál­ta­lán nem végez­te el, azo­kat el sem kezd­te.

A Sik­ló­si Járá­si Ügyész­ség a fér­fit fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­té­vel, vala­mint több­rend­be­li csa­lás vét­sé­gé­vel vádol­ja, mely bűn­cse­lek­mény közül a leg­sú­lyo­sabb bün­te­té­si téte­le 5 – 15 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés.