Főoldal » Hírek » Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség » Két utasa is megsérült a balesetet okozó buszsofőrnek – fotókkal – a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt vádat emelt egy busz­so­főr­rel szem­ben, aki egy útke­resz­te­ző­dés­ben nem adott elsőbb­sé­get egy sze­mély­gép­ko­csi­nak, ezért a két jármű össze­üt­kö­zött. A bal­eset­ben a busz két utasa is megsérült.

A vád­irat sze­rint a busz­so­főr­ként dol­go­zó férfi 2022. novem­ber 23-án, dél­előtt, Homok­mégy felől Kalo­csa irá­nyá­ba veze­tett egy menet­ren­di autó­busz­já­ra­tot. Egy Homok­mégy köze­lé­ben lévő útke­resz­te­ző­dés­ben a kihe­lye­zett „Elsőbb­ség­adás köte­le­ző” jel­ző­táb­lá­nál a férfi a busszal meg­állt, de úgy kez­dett balra kanya­rod­ni, hogy nem adott elsőbb­sé­get a bal­ról érke­ző sze­mély­gép­ko­csi­nak, emi­att a jár­mű­vek összeütköztek.

Az ütkö­zés követ­kez­té­ben az autó­bu­szon két sze­mély elesett, az egyik utas súlyos-, a másik pedig könnyű sérü­lé­se­ket szenvedett.

A bal­eset azért követ­ke­zett be, mert a férfi meg­szeg­te azon KRESZ elő­írást, amely sze­rint, ha az útke­resz­te­ző­dés előtt „Elsőbb­ség­adás köte­le­ző” jel­ző­táb­la van, akkor az útke­resz­te­ző­dés­ben elsőbb­sé­get kell az olyan jármű részé­re, amely a keresz­te­ző útról érkezik.

Az ügyész­ség a fér­fit köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­gé­vel vádol­ja és ezért vele szem­ben pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za. A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Kalo­csai Járás­bí­ró­ság fog dönteni.

A rend­őr­ség által a hely­szí­ni szem­le során készí­tett képe­ken a bal­eset­ben érin­tett sze­mély­au­tó­ban és autó­busz­ban kelet­ke­zett sérü­lé­sek láthatók.