Főoldal » Hírek » Kétmilliárd forint vagyoni hátrányt okoztak a költségvetésnek a céghálózattal - a Fejér Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szé­kes­fe­hér­vá­ri Járá­si Ügyész­ség minő­sí­tett költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te és továb­bi bűn­cse­lek­mé­nyek miatt indít­vá­nyoz­ta annak a négy fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, akik az egyi­kük irá­nyí­tá­sa alatt műkö­dő bűn­szer­ve­zet tag­ja­ként közel két­mil­li­árd forint vagyo­ni hát­rányt okoz­tak a költségvetésnek.

A nyo­mo­zás ada­tai sze­rint 2020. janu­ár 1-jét köve­tő­en az egyik férfi irá­nyí­tá­sa mel­lett egy több­szin­tű cég­há­ló­zat jött létre azért, hogy a cégek közöt­ti szín­lelt ügy­le­tek­kel, az álta­luk fog­lal­koz­ta­tott vagyon­őrök mun­ka­bé­rei után fel­me­rü­lő járu­lé­kok befi­ze­té­sé­nek elma­ra­dá­sá­val és fik­tív szám­lák hatá­sá­ra kelet­ke­ző levo­nan­dó áfa össze­gé­vel gazdagodjanak.

A szám­lá­zá­si lán­co­lat három szin­tű volt. A szer­ve­zet élén a szám­lát befo­ga­dó meg­bí­zó tár­sa­sá­gok való­san műkö­dő cégek vol­tak, ame­lyek az adó­fi­ze­té­si köte­le­zett­sé­gük mini­ma­li­zá­lá­sá­ra töre­ked­tek. A lán­co­lat közép­ső szint­jén a szám­la­ki­ál­lí­tó ún. puf­fer gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­gok áll­tak, akik a lán­co­lat­ban alsóbb szin­ten elhe­lyez­ke­dő tár­sa­sá­gok­tól fogad­tak be szám­lá­kat. Az ügy­ve­ze­tők az irá­nyí­tók­kal, szer­ve­zők­kel roko­ni kap­cso­lat­ban, bará­ti viszony­ban álló sze­mé­lyek voltak.

Azért, hogy a lán­co­lat közép­ső szint­jén elhe­lyez­ke­dő tár­sa­sá­gok legá­li­san műkö­dő cégek lát­sza­tát kelt­sék, a szám­lá­zá­si lán­co­lat leg­al­só szint­jé­re ún. bukó­cé­ge­ket épí­tet­tek be. Azok gaz­da­sá­gi tevé­keny­sé­get nem végez­tek, nul­lás áfa beval­lást adtak be, vagy adó­be­val­lást nem nyúj­tot­tak be, illet­ve ala­nyi adó­men­tes­sé­get válasz­tot­tak. Több száz sze­mélyt olyan mun­ka­kö­rök­be jelen­tet­tek be, ahol a valós fog­lal­koz­ta­tók a szám­lá­zá­si lán­co­lat leg­fel­ső szint­jén elhe­lyez­ke­dő tár­sa­sá­gok vol­tak. A bukó­cég fel­ada­ta volt a szám­lá­kat befo­ga­dó meg­bí­zó­cé­gek men­te­sí­té­se a magán­sze­mé­lyek fog­lal­koz­ta­tá­sá­val kap­cso­lat­ban fel­me­rült köz­ter­hek meg­fi­ze­té­se alól.

A lán­co­lat felső szint­jén lévő cégek az adó­ha­tó­ság­hoz valót­lan tar­tal­mú áfa beval­lá­so­kat nyúj­tot­tak be illet­ve áfát jogo­su­lat­la­nul von­tak le, ezál­tal a költ­ség­ve­tés­nek közel két­mil­li­árd forint vagyo­ni hát­rányt okoztak.

A cse­lek­mé­nyek kiemel­ke­dő tár­gyi súlyá­ra és tör­vé­nyi fenye­ge­tett­sé­gé­re figye­lem­mel – amely 5 évtől 25 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés – a gya­nú­sí­tot­tak vonat­ko­zá­sá­ban a szö­kés, elrej­tő­zés veszé­lye fenn­áll. Meg­ala­po­zot­tan fel­te­he­tő továb­bá, hogy sza­bad­láb­ra kerü­lé­sük ese­tén a bizo­nyí­tást veszé­lyez­tet­nék, illet­ve vonat­ko­zá­suk­ban a bűn­is­mét­lés veszé­lye is megállapítható.

A Szé­kes­fe­hér­vá­ri Járás­bí­ró­ság az ügyé­szi indít­vány­nak helyt adott és elren­del­te a ter­hel­tek letar­tóz­ta­tá­sát, a bíró­ság dön­té­se fel­leb­be­zé­sük foly­tán nem végleges.