Főoldal » Hírek » Kétszer is életveszélyesen bántalmazta – videóval - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

Egy 41 éves férfi konf­lik­tus köve­tő­en élet­ve­szé­lye­sen bán­tal­ma­zott egy 54 éves fér­fit, majd 11 hónap eltel­té­vel ismét élet­ve­szé­lyes sérü­lé­se­ket oko­zott neki. 

A vád­irat sze­rint a két férfi 2019 ápri­li­sá­ban egy koráb­bi vitá­juk miatt szó­vál­tás­ba keve­re­dett a XII. kerü­let­ben. Ennek során az idő­sebb férfi egy kavi­csot dobott a fia­ta­labb felé, majd hátat for­dí­tott és haza­fe­lé indult. A 41 éves elkö­ve­tő utána ment, és több­ször meg­ütöt­te a fér­fit. Az utol­só, ököl­lel mért nagy erejű ütés hatá­sá­ra az 54 éves férfi föld­re esett és esz­mé­le­tét vesz­tet­te. Bán­tal­ma­zó­ja ezután pró­bál­ta magá­hoz térí­te­ni, vizet is locsolt a fejé­re, ami­től végül a férfi magá­hoz tért, fel­állt a föld­ről és haza­ment, később azon­ban rosszul lett. A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben élet­ve­szé­lyes sérü­lést szenvedett.

A férfi fel­épült a sérü­lé­sek­ből, majd 2020 már­ci­u­sá­ban a XII. kerü­le­ti laká­sá­nak abla­ká­ból meg­lát­ta koráb­bi bán­tal­ma­zó­ját, és úgy vélte, hogy táma­dó­ja a koráb­bi cse­lek­mény miatt elke­rül­te a fele­lős­ség­re vonást.

Az idő­sebb férfi az utcán oda­lé­pett koráb­bi bán­tal­ma­zó­já­hoz és egy un. borsspray-vel garáz­da módon rátá­madt, a fla­kon tar­tal­mát köz­vet­len közel­ről az arcá­ba, illet­ve a sze­mé­be fújta. A 41 éves férfi véde­ke­zett, ennek során kilök­te a mási­kat az úttest­re, majd dühé­ben a föl­dön fekvő és ekkor már sem táma­dást, sem ellen­ál­lást nem tanú­sí­tó  férfi fejét ököl­lel több­ször, nagy erő­vel meg­ütöt­te, meg­rúg­ta. A bán­tal­ma­zást töb­ben lát­ták, és több­ször rászól­tak a bán­tal­ma­zó­ra, aki végül fel­ha­gyott a táma­dás­sal és a hely­szí­nen meg­vár­ta a rend­őrö­ket és a men­tő­ket. Az ismét súlyo­san bán­tal­ma­zott 54 éves férfi ez alka­lom­mal is élet­ve­szé­lyes sérü­lé­se­ket szenvedett.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a 41 éves fér­fit 2 rend­be­li élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­vel vádol­ja és vele szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a vád­irat­ban. A főügyész­ség az 54 éves, borsspray-vel táma­dó fér­fi­val szem­ben is vádat emelt garáz­da­ság és könnyű testi sér­tés miatt és pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.

A fel­vé­te­len az első - 2019 ápri­li­si - bán­tal­ma­zást meg­elő­ző konf­lik­tus látható.