Főoldal » Archív » Kétszer is letörték a vasúti sorompót ugyanazon a vasúti szakaszon – vádemelés

A Pécsi Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vas­úti köz­le­ke­dés biz­ton­sá­ga ellen gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett vét­ség miatt emelt vádat két sze­mély ellen, akik gép­ko­csi­juk­kal figyel­met­len­ség­ből letör­tek egy-egy, egy­más­hoz köze­li vas­úti sorompót. 

A vád­ira­tok sze­rint a férfi 2017 októ­be­ré­ben egy pót­ko­csis sze­rel­vénnyel Király­egy­há­zá­ról Szent­lő­rinc felé tar­tott, míg a nő 2017 decem­be­ré­ben Sza­bad­szent­ki­rály­ról Pécs­ba­go­ta felé köz­le­ke­dett sze­mély­gép­ko­csi­já­val, ami­kor a fény­so­rom­pó tilos jel­zé­se és a fél­so­rom­pó csu­kott álla­po­ta elle­né­re nem áll­tak meg a vas­úti átjá­ró­ban, hanem neki­üt­köz­tek a fél­so­rom­pó zárt kar­já­nak. A sorom­pó mind­két eset­ben letört.

Ezután azon­ban egyik vád­lott sem állt meg a gép­jár­mű­jé­vel, hanem a hely­színt elhagyták.

Az elkö­ve­tők cse­lek­mé­nye a vas­úti köz­le­ke­dés biz­ton­sá­ga ellen gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett vét­ség meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkalmas.