Főoldal » Hírek » Kétszer is vezetni engedte a hatéves fiát - VIDEÓVAL

A Kis­kő­rö­si Járá­si Ügyész­ség jár­mű­ve­ze­tés til­tott áten­ge­dé­sé­nek vét­sé­ge és más bűn­cse­lek­mény miatt vádat emelt egy férfi ellen, aki 2020 már­ci­u­sá­ban és ápri­li­sá­ban egy Bács-Kiskun megyei köz­ség kül­te­rü­le­tén két­szer is enged­te a 6 éves fiá­nak, hogy autót vezes­sen, amit élő­ben köz­ve­tí­tett egy inter­ne­tes közös­sé­gi olda­lon.

 A vád­irat sze­rint a férfi 2020. már­ci­us 26-án dél­után egy Bács-Kiskun megyei köz­ség kül­te­rü­le­tén, egy össze­kö­tő úton egy auto­ma­ta vál­tós sze­mély­au­tó veze­té­sét áten­ged­te a hat­éves fia részé­re, aki a korá­nál fogva alkal­mat­lan a jár­mű­ve­ze­tés­re.

A vád­lott 2020. ápri­lis 2-án dél­után ismét meg­en­ged­te a fiá­nak, hogy autót vezes­sen. Ekkor is egy auto­ma­ta vál­tós sze­mély­gép­ko­csi veze­té­sét enged­te át a gyer­mek­nek. A kis­fiú mind­két alka­lom­mal mint­egy 1,8 km hosszú sza­ka­szon vezet­te az autó­kat, eköz­ben a vád­lott mel­let­te az „anyós­ülé­sen” ült.

A vád­lott a cse­lek­mé­nye­ket az egyik inter­ne­tes közös­sé­gi por­tá­lon élő­ben köz­ve­tí­tet­te. Az apa azzal, hogy az autók veze­té­sét két alka­lom­mal is áten­ged­te a korá­nál fogva jár­mű­ve­ze­tés­re alkal­mat­lan gyer­mek részé­re, a neve­lé­si köte­les­sé­ge­it súlyo­san meg­szeg­ve veszé­lyez­tet­te a fia testi és erköl­csi fej­lő­dé­sét.

A sza­bad­lá­bon véde­ke­ző vád­lot­tat a járá­si ügyész­ség foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés til­tott áten­ge­dé­sé­nek vét­sé­gén kívül kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek bűn­tet­té­vel is vádol­ja. Az ügyész fel­füg­gesz­tett bör­tön és köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a vád­lot­tal szem­ben, aki­nek a bűnös­sé­gé­ről a Kis­kő­rö­si Járás­bí­ró­ság fog dön­te­ni.

A kap­cso­ló­dó videó anyag letölt­he­tő innen.