Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Kétszer támadta meg a kutya a gazda mulasztása miatt - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mező­kö­ves­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy fér­fi­val szem­ben, aki nem fel­ügyelt meg­fe­le­lő­en a kutyá­já­ra, ezért az állat súlyos sérü­lé­se­ket okoz­va két­szer is meg­tá­ma­dott egy nőt. 

A vád­irat sze­rint, a férfi 2018. május 14-én este egy  bor­so­di kis­te­le­pü­lé­sen pórá­zon, azon­ban száj­ko­sár nél­kül sétál­tat­ta a nagy ter­me­tű kutyá­ját. A sér­tett nő a vád­lott laká­sá­nak köze­lé­ben az utcán tar­tóz­ko­dott és éppen a vád­lott egyik szom­széd­já­val beszél­ge­tett. A nő a kutyát meg­lát­va kife­je­zet­ten kérte a vád­lot­tat, hogy az álla­tot ne enged­je közel hozzá, mert fél tőle. A vád­lott azon­ban a sér­tett kéré­sét figyel­men kívül hagy­ta és az elvár­ha­tó gon­dos­sá­got elmu­laszt­va a sér­tett köz­vet­len köze­lé­be enged­te az álla­tot, amely a sér­tett hátá­ra ugrott és meg­ha­rap­ta a bal felkarját.

A táma­dás során a vád­lott lerán­gat­ta a sér­tett­ről az ebet és egy vil­lany­osz­lop­hoz kötöt­te, majd orvo­si segít­sé­get hívott a nő részére.

Majd­nem egy év eltel­té­vel, 2019. már­ci­us 1-én dél­előtt a vád­lott a laká­sán tar­tóz­ko­dott, mikor meg­ér­ke­zett hozzá a test­vé­re két sze­mély tár­sa­sá­gá­ban. A vád­lott az érke­zők jel­zé­sé­re táv­irá­nyí­tó­val anél­kül nyi­tot­ta ki a por­tá­ja elekt­ro­mos kapu­ját, hogy az állat gaz­dá­já­tól elvár­ha­tó módon meg­győ­ző­dött volna arról, hogy a kutyá­ja ezál­tal kijuthat-e az utcá­ra. Saj­nos, a koráb­bi táma­dás áldo­za­ta ismét a közel­ben volt, mikor a nyi­tott kapun az eb kiszö­kött az utcá­ra. Az állat azon­nal a nő felé indult, újra meg­tá­mad­ta és több­ször bele­ha­ra­pott a jobb kar­já­ba. Az kutya­tá­ma­dás­nak végül a szom­szé­dok beavat­ko­zá­sa vetett véget.

A kutya által meg­tá­ma­dott nő mind­két alka­lom­mal 8 napon túl gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szenvedett.

Az ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű fér­fit gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett súlyos testi sér­tés vét­sé­gé­vel vádol­ja és vele szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló eljá­rás­ban pénz­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a Mező­kö­ves­di Járásbíróságnak.