Főoldal » Hírek » Kierőszakolta a soron kívüli orvosi ellátást - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt vádat emelt egy hely­be­li nővel szem­ben, aki a ren­de­lés­re várva miha­ma­rab­bi ellá­tá­sát köve­tel­te, ezért az ápo­ló­nőt a köpe­nyé­nél fogva rán­gat­ta és a vizs­gá­ló­ba lökte. Agresszív fel­lé­pé­sét látva a házi­or­vos kény­te­len volt soron kívül ellát­ni.

A vád­irat sze­rint a kis­kun­ha­la­si nő – az ügy vád­lott­ja – 2021. októ­ber 21-én reg­gel, a ren­de­lé­si idő kez­de­te előtt a házi­or­vo­si ren­de­lő váró­ter­mé­ben egész­ség­ügyi vizs­gá­lat­ra jelent­ke­zett. Az ápo­ló­nő a jár­vány­ügyi hely­zet­re figye­lem­mel arra kérte, hogy beszó­lí­tá­sá­ig a ren­de­lő­in­té­zet udva­rán vára­koz­zon.

A nő elő­ször még együtt­mű­kö­dést tanú­sít­va a kérés­nek ele­get tett, majd mégis vissza­tért a váró­te­rem­be. Ami­kor 8 óra körül meg­ér­ke­zett a helyet­te­sí­tő orvos, a vád­lott rög­tön utána indult, azon­ban a vizs­gá­ló­he­lyi­ség bejá­ra­tá­nál az ápo­ló­nő vára­ko­zás­ra szó­lí­tot­ta fel.

Ekkor a nő azon­na­li vizs­gá­la­tot köve­tel­ve, egy hir­te­len moz­du­lat­tal meg­ra­gad­ta az ápo­ló­nő köpe­nyét, és előbb maga felé rán­tot­ta, majd belök­te a vizs­gá­ló­he­lyi­ség­be, ahova belé­pett, és helyet fog­lalt az orvos mel­lett. Továb­bi erő­sza­kos maga­tar­tá­sá­tól tart­va a házi­or­vos azon­na­li és soron kívü­li ellá­tás­ban része­sí­tet­te, aki ezután távo­zott a ren­de­lő­ből. Az erő­sza­ko­san fel­lé­pő nő a köz­fel­ada­tot ellá­tó orvost és ápo­lót más ellá­tás­ra szo­ru­ló­kat meg­elő­ző ellá­tás elvég­zé­sé­re kény­sze­rí­tet­te.

Az ügyész­ség a nőt köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­té­vel vádol­ja, ezért vele szem­ben bün­te­tő­vég­zés hoza­ta­lá­ra irá­nyu­ló eljá­rás­ban – tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel – vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za.

Ügyé­ben a Kis­kun­ha­la­si Járás­bí­ró­ság hoz dön­tést.