Főoldal » Archív » Kifejezetten idős, beteg embert keresett, hogy megkárosíthassa

Az Ózdi Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 23 éves férfi ellen kifosz­tás bűn­tet­te miatt.

A vád­lott elha­tá­roz­ta, hogy kifi­gyel olyan idős sze­mélyt, aki­nek élet­ko­rá­ból vagy rossz egész­sé­gi álla­po­tá­ból adódó figyel­met­len­sé­gét kihasz­nál­hat­ja, így bizal­má­ba fér­kőz­ve bejut a laká­sá­ba, és onnan kész­pénzt vagy érték­tár­gyat tulaj­do­nít el.

Ennek meg­fe­le­lő­en 2018. augusz­tus hónap máso­dik felé­ben a dél­előt­ti órák­ban Ózdon követ­ni kez­dett egy 70 éves nőt, aki egy álta­la gon­do­zott idős nőt kísért annak laká­sá­ra. A vád­lott becsen­ge­tett a lakás­ba, és az ajtót nyitó sér­tett­nek fik­tív néven, köz­üze­mi szol­gál­ta­tó alkal­ma­zott­já­nak adta ki magát, és a szol­gál­ta­tó felé fenn­ál­ló tar­to­zás­ra hivat­koz­va bement az előszobába.

A sér­tett nő közöl­te, hogy ő csak gon­do­zó, ezért kérte a vád­lot­tól, hogy adjon tele­fon­szá­mot, amin ellen­őriz­he­ti, hogy való­ban a szol­gál­ta­tó küldte-e. A vád­lott erre egy kita­lált tele­fon­szá­mot közölt, és amíg az egyéb­ként a jobb sze­mé­re erő­sen látás­sé­rült sér­tett arra kon­cent­rált, hogy a tele­fon­szá­mot fel­ír­ja, a vád­lott a szo­bá­ból eltu­laj­do­ní­tot­ta mobil­te­le­fon­ját az abban lévő akku­mu­lá­tor­ral és memó­ria­kár­tyá­val együtt, 35 000 Ft érték­ben, majd arra hivat­koz­va, hogy az iga­zol­vá­nyát fel­hoz­za a kocsi­ból, eltá­vo­zott a lakásból.

A nyo­mo­zó ható­ság a tele­fon­ké­szü­lé­ket lefog­lal­ta, és a későb­bi­ek­ben kiad­ta a sértettnek.

Az ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést indítványozott.