Főoldal » Hírek » Kifosztás és elfogás a villamoson – videóval – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti XI. és XXII. Kerü­le­ti Ügyész­ség ered­mé­nye­sen állí­tott bíró­ság elé egy fér­fit, aki egy hónap­pal ezelőtt, a Móricz Zsig­mond kör­té­ri vég­ál­lo­má­son vára­ko­zó egyik vil­la­mo­son, egy alvó utas­tól pró­bált érté­ke­ket elven­ni. A bűn­cse­lek­ményt ész­le­lő rend­őrök még a jár­mű­vön elfog­ták az elkö­ve­tőt, akit a bíró­ság 3 év fegy­ház­bün­te­tés­re ítélt.

A vád sze­rint a vád­lott 2023. decem­ber 2-án, haj­nal­ban a XI. kerü­let, Móricz Zsig­mond kör­té­ren fel­szállt egy ott vára­ko­zó vil­la­mos­ra, ahol fel­fi­gyelt az egyik ülé­sen alvó sér­tett­re. Ezután a vád­lott leült az alvó férfi mellé, majd a véde­ke­zés­re kép­te­len álla­po­tát kihasz­nál­va, kivet­te a férfi nad­rág­zse­bé­ből a pénz­tár­cá­ját, amely­ben azon­ban csak sze­mé­lyes okmá­nyok és bank­kár­tyák vol­tak. Mivel a pénz­tár­cá­ban nem volt pénz, ezért azt az elkö­ve­tő vissza­tet­te az alvó sér­tett háta mögé, majd le akart száll­ni a jár­mű­ről, ekkor azon­ban a bűn­cse­lek­ményt ész­le­lő rend­őrök őt elfogták.

A kerü­le­ti ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű fér­fit gyor­sí­tott eljá­rás­ban állí­tot­ta bíró­ság elé. A bíró­ság az elkö­ve­tőt kifosz­tás bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt - mint több­szö­rös vissza­esőt - 3 év fegy­ház­bün­te­tés­re ítél­te, egy­út­tal meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy fel­té­te­les sza­bad­ság­ra nem bocsát­ha­tó. Az íté­let nem jogerős.

A fel­vé­te­len a kifosz­tá­si kísér­let és a vád­lott elfo­gá­sa látható.