Főoldal » Archív » Kifosztással kezdte az újévet, de nem sokáig örülhetett a zsákmánynak

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség kifosz­tás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat azzal a több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű fér­fi­val szem­ben, aki egy koráb­ban kisza­bott elzá­rás letöl­té­sé­nek meg­kez­dé­sé­re 3 hónap halasz­tást kapott, azon­ban ennek tar­ta­ma alatt két csa­lá­di házba is besur­rant Kaposváron.

A vád­lott újév haj­na­lán itta­san tar­tott haza­fe­lé, ami­kor egyik isme­rő­se lakat­lan házá­hoz érve eldön­töt­te, hogy azt fel­tö­ri.  A vád­lott a csa­lá­di ház és az ahhoz tar­to­zó mel­lék­épü­let ajta­ja­it befe­szí­tet­te, ott kuta­tott, majd egy arany­szí­nű evő­esz­köz­kész­le­tet magá­hoz véve távozott.

A férfi út köz­ben fel­fi­gyelt arra, hogy egy köze­li csa­lá­di ház kapu­ja, vala­mint bejá­ra­ti ajta­ja nyit­va van, és mivel zajt nem hal­lott, ezért ide is bement. A vád­lott ebben a ház­ban is kutat­ni kez­dett, majd a szo­bá­ban alvó házas­pár mel­lől elemelt két kabá­tot. Az asszony fel­éb­redt a férfi nesze­zé­sé­re, és meg­pró­bál­ta őt elkap­ni, de a vád­lott gyor­sabb volt, és a kabá­tok­kal a kezé­ben kiro­hant az utcá­ra. A vád­lott végül az egyik kabát­ból 30.000-Ft kész­pénzt zsákmányolt.

A vád­lot­tat nem­csak a házi­ak, hanem az idő­köz­ben érte­sí­tett rend­őrök is üldöz­ni kezd­ték, őt végül ott­ho­na köze­lé­ben iga­zol­tat­ták és előállították.

A több­szö­rös vissza­eső vád­lott letar­tóz­ta­tás­ban várta az íté­le­tet, amit a Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság elő­ké­szí­tő ülé­sen hozott meg. A bíró­ság a vád­lot­tat - az irány­adó 5 év és 3 hónap közép­mér­ték­nél lénye­ge­sen eny­hébb - 2 év 6 hónap fegy­ház­bün­te­tés­re, vala­mint 3 évi köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te, míg a letar­tóz­ta­tá­sát meg­szün­tet­te. Az eltúl­zot­tan enyhe bün­te­tés miatt az ügyész­ség a vád­lott ter­hé­re jelen­tett be fel­leb­be­zést, továb­bá indít­vá­nyoz­ta letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­sét is.